ప్రధాన కంటెంట్‌కు దాటవేయి
Uber CareersUber Careers

Taipei City

Find open roles

Sub-Team
Community Operations
Location
Taipei City, Taiwan (ROC)
Sub-Team
City Operations
Location
Taipei City, Taiwan (ROC)
Sub-Team
Community Operations
Location
Hong Kong, Hong Kong
Taipei City, Taiwan (ROC)
Tokyo, Japan
Sub-Team
Community Operations
Location
Taipei City, Taiwan (ROC)
Sub-Team
Community Operations
Location
Taipei City, Taiwan (ROC)