ప్రధాన కంటెంట్‌కు దాటవేయి
Uber CareersUber Careers
Locations
Teams
Sub-Teams
Offerings

Find open roles

Sub-Team
Business Development
Location
Mexico City, Mexico
Sub-Team
Community Operations
Location
Redondo Beach, California
Sub-Team
Recruiting
Location
Sao Paulo, Brazil
Mexico City, Mexico
Sub-Team
Data Science
Location
San Francisco, California
Sub-Team
Sales
Location
Amsterdam, Netherlands
Sub-Team
Recruiting
Location
Seattle, Washington
Sub-Team
Sales
Location
Dallas, Texas
Sub-Team
Community Operations
Location
Mexico City, Mexico
Sub-Team
Product Management
Location
San Francisco, California
Sub-Team
Data Science
Location
San Francisco, California