ప్రధాన కంటెంట్‌కు దాటవేయి
Uber CareersUber Careers
Locations
Teams
Sub-Teams
Offerings

Find open roles

Sub-Team
Sales
Location
Melbourne, Australia
Sub-Team
Sales
Location
Sydney, Australia
Melbourne, Australia
Sub-Team
Sales
Location
Melbourne, Australia
Sub-Team
Central Operations
Location
Melbourne, Australia