ప్రధాన కంటెంట్‌కు దాటవేయి
Uber CareersUber Careers
Locations
Teams
Sub-Teams
Offerings

Find open roles

Sub-Team
Sales
Location
Sydney, Australia
Sub-Team
Trust & Safety
Location
Sydney, Australia
Sub-Team
Sales
Location
Sydney, Australia
Sub-Team
Central Operations
Location
Sydney, Australia
Sub-Team
Sales
Location
Sydney, Australia
Sub-Team
Community Operations
Location
Sydney, Australia
Sub-Team
Central Operations
Location
Sydney, Australia
Sub-Team
Sales
Location
Sydney, Australia
Richmond, Australia
Sub-Team
Communications
Location
Sydney, Australia
Sub-Team
Central Operations
Location
Sydney, Australia