ప్రధాన కంటెంట్‌కు దాటవేయి
Uber CareersUber Careers
Locations
Teams
Sub-Teams
Offerings

Find open roles

Sub-Team
Engineering
Location
San Francisco, California
Sub-Team
Engineering
Location
San Francisco, California
Palo Alto, California
Sub-Team
Backend
Location
Boulder, Colorado
Sub-Team
Engineering
Location
Palo Alto, California
Sub-Team
Engineering
Location
San Francisco, California
Sub-Team
Freight
Location
San Francisco, California
Sub-Team
Freight
Location
San Francisco, California
Sub-Team
Freight
Location
San Francisco, California
Sub-Team
Engineering
Location
Palo Alto, California
Sub-Team
Android
Location
Bangalore, India