ప్రధాన కంటెంట్‌కు దాటవేయి
Uber CareersUber Careers
Locations
Teams
Sub-Teams
Offerings

Find open roles

Sub-Team
Sales
Location
Toronto, Canada
Sub-Team
Sales
Location
Chicago, Illinois
Sub-Team
Sales
Location
Chicago, Illinois
Sub-Team
Sales
Location
Melbourne, Australia
Sub-Team
Sales
Location
Madrid, Spain
Sub-Team
Sales
Location
Chicago, Illinois
Sub-Team
Sales
Location
Chicago, Illinois