ప్రధాన కంటెంట్‌కు దాటవేయి
Uber CareersUber Careers
Locations
Teams
Sub-Teams
Offerings

Find open roles

Sub-Team
Business
Location
San Francisco, California
New York, New York
Sub-Team
Community Operations
Location
Chicago, Illinois
Sub-Team
Business Development
Location
New York, New York
Chicago, Illinois
San Francisco, California
Sub-Team
Community Operations
Location
San José, Costa Rica
Sub-Team
Product Management
Location
New York, New York
Sub-Team
TBD
Location
Manila, Philippines
Sub-Team
Central Marketing
Location
Gurgaon, India
Sub-Team
Community Operations
Location
Sao Paulo, Brazil
Sub-Team
Legal
Location
Dubai, United Arab Emirates
Sub-Team
IT Eng
Location
San Francisco, California