முதன்மைப் பக்கத்திற்குச் செல்லவும்
Uber
Uber

JUMP

The feeling of electric

Electric pedal-assist

Ride Safe. Ride Smart.

இது எப்படி வேலை செய்கிறது?

Ride responsibly

JUMP Cities

அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்