முதன்மைப் பக்கத்திற்குச் செல்லவும்
Uber CareersUber Careers

New Mobility

Why New Mobility at Uber?

Big Opportunities

Your Impact & Reach

Smart Minds

Meet the team

  • Ashley Gates

  • Jackson Morton

  • Nick Valentino

  • Eric Li

Spotlight