முதன்மைப் பக்கத்திற்குச் செல்லவும்
Uber CareersUber Careers

Finance

Why Finance at Uber?

Big Opportunities

Impact & Reach

Smart Minds

Meet the team

 • Courtney Tims

 • Andre Martinez

 • Cecilia Tamayo

 • LT Peterson

 • Ime Ekanem

 • Tatiana de Oliveira

 • Yordan Cholev

 • Richae Kater

 • Luke Elliott

Spotlight

 • link

  The Bolt

 • document

  Meet our Chief Financial Officer

 • exit

  Uber on Glassdoor