முதன்மைப் பக்கத்திற்குச் செல்லவும்
Uber CareersUber Careers

Washington, D.C.

Find open roles

Sub-Team
Central Operations
Location
Washington, District of Columbia
Sub-Team
Legal
Location
Washington, District of Columbia
Chicago, Illinois
Sub-Team
Community Operations
Location
San Francisco, California
Washington, District of Columbia
Sub-Team
Community Operations
Location
San Francisco, California
Washington, District of Columbia
New York, New York
Sub-Team
Community Operations
Location
San Francisco, California
Washington, District of Columbia
New York, New York