முதன்மைப் பக்கத்திற்குச் செல்லவும்
Uber CareersUber Careers

Phoenix

Find open roles

Sub-Team
Community Operations
Location
Multiple Locations
Sub-Team
Community Operations
Location
Phoenix, Arizona
San Francisco, California
Chicago, Illinois
Sub-Team
Community Operations
Location
Multiple Locations
Sub-Team
Insurance
Location
Phoenix, Arizona