முதன்மைப் பக்கத்திற்குச் செல்லவும்
Uber CareersUber Careers

Los Angeles & Santa Monica

Find open roles

Sub-Team
Community Operations
Location
Los Angeles, California
Sub-Team
Legal
Location
Santa Monica, California
Seattle, Washington
San Francisco, California
Sub-Team
Sales
Location
Santa Monica, California
New York, New York
Chicago, Illinois
Sub-Team
Sales
Location
Santa Monica, California
Sub-Team
Sales
Location
Santa Monica, California