முதன்மைப் பக்கத்திற்குச் செல்லவும்
Uber CareersUber Careers

Lisbon

Find open roles

Sub-Team
Sales
Location
Lisbon, Portugal
Sub-Team
Community Operations
Location
Multiple Locations
Sub-Team
City Operations
Location
Lisbon, Portugal
Sub-Team
Community Operations
Location
Lisbon, Portugal
Sub-Team
Community Operations
Location
Lisbon, Portugal