முதன்மைப் பக்கத்திற்குச் செல்லவும்
Uber CareersUber Careers

Hong Kong

Find open roles

Sub-Team
Community Operations
Location
Hong Kong, Hong Kong
Taipei City, Taiwan (ROC)
Seoul, Korea, Republic of (South Korea)
Sub-Team
Sales
Location
Hong Kong, Hong Kong
Sub-Team
Central Operations
Location
Hong Kong, Hong Kong
Sub-Team
Community Operations
Location
Hong Kong, Hong Kong
Taipei City, Taiwan (ROC)
Tokyo, Japan
Sub-Team
Sales
Location
Hong Kong, Hong Kong