முதன்மைப் பக்கத்திற்குச் செல்லவும்
Uber CareersUber Careers

Movement ignites opportunity

1268 open roles worldwide
Sub-Team
Business Development
Location
Mexico City, Mexico
Sub-Team
Community Operations
Location
Redondo Beach, California
Sub-Team
Recruiting
Location
Sao Paulo, Brazil
Mexico City, Mexico
Sub-Team
Data Science
Location
San Francisco, California
Sub-Team
Sales
Location
Amsterdam, Netherlands