முதன்மைப் பக்கத்திற்குச் செல்லவும்
Uber CareersUber Careers

Movement ignites opportunity

1234 open roles worldwide
Sub-Team
Business Development
Location
San Francisco, California
Sub-Team
Strategic Finance
Location
Amsterdam, Netherlands
Sub-Team
Central Operations
Location
Amsterdam, Netherlands
Sub-Team
Trust & Safety
Location
San Francisco, California
Sub-Team
Central Marketing
Location
Tokyo, Japan