முதன்மைப் பக்கத்திற்குச் செல்லவும்
Uber CareersUber Careers
Locations
Teams
Sub-Teams
Offerings

Find open roles

Sub-Team
Business
Location
Dallas, Texas
Sub-Team
Community Operations
Location
Sao Paulo, Brazil
Sub-Team
Research & Development
Location
Toronto, Canada
Sub-Team
Recruiting
Location
San Francisco, California
Sub-Team
Sales
Location
Chicago, Illinois
Sub-Team
Technical Program Manager
Location
San Francisco, California
Sub-Team
City Operations
Location
London, United Kingdom
Sub-Team
Program Manager
Location
San Francisco, California
Sub-Team
Design
Location
San Francisco, California
Sub-Team
Backend
Location
Seattle, Washington