முதன்மைப் பக்கத்திற்குச் செல்லவும்
Uber CareersUber Careers
Locations
Teams
Sub-Teams
Offerings

Find open roles

Sub-Team
Data Science
Location
Seattle, Washington
Sub-Team
Engineering
Location
Seattle, Washington
Sub-Team
Central Operations
Location
Seattle, Washington
Sub-Team
Engineering Security
Location
Seattle, Washington
Sub-Team
Engineering
Location
Seattle, Washington
Sub-Team
Engineering Security
Location
Seattle, Washington
Sub-Team
Engineering Security
Location
Seattle, Washington
Sub-Team
Design
Location
Seattle, Washington
Sub-Team
Central Operations
Location
Seattle, Washington
Sub-Team
Product Management
Location
Seattle, Washington