முதன்மைப் பக்கத்திற்குச் செல்லவும்
Uber CareersUber Careers
Locations
Teams
Sub-Teams
Offerings

Find open roles

Sub-Team
City Operations
Location
Sao Paulo, Brazil
Mexico City, Mexico
Sub-Team
City Operations
Location
Sao Paulo, Brazil
Mexico City, Mexico
Sub-Team
Community Operations
Location
Mexico City, Mexico
Sub-Team
Community Operations
Location
Mexico City, Mexico
Sub-Team
Central Operations
Location
Mexico City, Mexico
Sub-Team
Community Operations
Location
Mexico City, Mexico
Sub-Team
Internal Audit
Location
Mexico City, Mexico
Sub-Team
Business Development
Location
Mexico City, Mexico
Sub-Team
Business Development
Location
Sao Paulo, Brazil
Mexico City, Mexico
Sub-Team
Public Policy
Location
Mexico City, Mexico