முதன்மைப் பக்கத்திற்குச் செல்லவும்
Uber CareersUber Careers
Locations
Teams
Sub-Teams
Offerings

Find open roles

Sub-Team
Legal
Location
Sao Paulo, Brazil
Sub-Team
Community Operations
Location
Sao Paulo, Brazil
Sub-Team
Data Science
Location
Sao Paulo, Brazil
Sub-Team
Engineering
Location
Sao Paulo, Brazil
Sub-Team
Central Operations
Location
Sao Paulo, Brazil
Mexico City, Mexico
Sub-Team
Central Operations
Location
Sao Paulo, Brazil
Sub-Team
Product Management
Location
Sao Paulo, Brazil
Sub-Team
Program Management
Location
Sao Paulo, Brazil
Sub-Team
Operations
Location
Sao Paulo, Brazil
Sub-Team
Manager
Location
Sao Paulo, Brazil