முதன்மைப் பக்கத்திற்குச் செல்லவும்
Uber CareersUber Careers
Locations
Teams
Sub-Teams
Offerings

Find open roles

Sub-Team
City Operations
Location
Rome, Italy
Sub-Team
Trust & Safety
Location
San Francisco, California
Sub-Team
Central Operations
Location
San Francisco, California
Sub-Team
Central Operations
Location
San Francisco, California
Sub-Team
City Operations
Location
Paris, France
Sub-Team
City Operations
Location
Berlin, Germany
Sub-Team
Data Science
Location
San Francisco, California
Sub-Team
Product Management
Location
San Francisco, California
Sub-Team
Data Science
Location
San Francisco, California