முதன்மைப் பக்கத்திற்குச் செல்லவும்
Uber CareersUber Careers
Locations
Teams
Sub-Teams
Offerings

Find open roles

Sub-Team
Workplace
Location
Mexico City, Mexico
Sub-Team
People
Location
Amsterdam, Netherlands
Sub-Team
Workplace
Location
Dallas, Texas
Sub-Team
People
Location
Amsterdam, Netherlands
Sub-Team
People
Location
San Francisco, California
Sub-Team
Recruiting
Location
San Francisco, California
Sub-Team
People
Location
Chicago, Illinois
Sub-Team
Recruiting
Location
New York, New York
Seattle, Washington
Chicago, Illinois
Sub-Team
People
Location
San Francisco, California
Sub-Team
Recruiting
Location
Chicago, Illinois