முதன்மைப் பக்கத்திற்குச் செல்லவும்
Uber CareersUber Careers
Locations
Teams
Sub-Teams
Offerings

Find open roles

Sub-Team
Legal
Location
Amsterdam, Netherlands
Sub-Team
Legal
Location
New York, New York
San Francisco, California
Sub-Team
Legal
Location
Johannesburg, South Africa
Sub-Team
Legal
Location
Sao Paulo, Brazil
Sub-Team
Legal
Location
San Francisco, California
Sub-Team
Legal
Location
San Francisco, California
Sub-Team
Legal
Location
Chicago, Illinois
Sub-Team
Legal
Location
Chicago, Illinois
San Francisco, California
Sub-Team
Legal
Location
Amsterdam, Netherlands
Sub-Team
Legal
Location
Washington, District of Columbia
Chicago, Illinois