முதன்மைப் பக்கத்திற்குச் செல்லவும்
Uber CareersUber Careers
Locations
Teams
Sub-Teams
Offerings

Find open roles

Sub-Team
Data Science
Location
Sofia, Bulgaria
Sub-Team
Data Science
Location
San Francisco, California
Sub-Team
Data Science
Location
San Francisco, California
Santa Monica, California
Sub-Team
Data Science
Location
San Francisco, California
Sub-Team
Data Science
Location
Sao Paulo, Brazil
Sub-Team
Data Science
Location
San Francisco, California
Sub-Team
Data Science
Location
San Francisco, California
Sub-Team
Data Science
Location
Hyderabad, India
Sub-Team
Data Science
Location
San Francisco, California
Sub-Team
Data Science
Location
Seattle, Washington