ಮುಖ್ಯ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ

JUMP

The feeling of electric

Electric pedal-assist

Ride Safe. Ride Smart.

ಇದು ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ

Ride responsibly

JUMP Cities

ಆಗಾಗ ಕೇಳಲ್ಪಡುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು