ಮುಖ್ಯ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ
Uber CareersUber Careers

Paris

Working at Uber in Paris

Teams in Paris

  • Advanced Technologies Center

  • Strategy & Planning

  • Communications

  • Policy

  • Marketing

  • Operations

  • Community Operations

  • Legal

Spotlight