ಮುಖ್ಯ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ
Uber CareersUber Careers
Locations
Teams
Sub-Teams
Offerings

Find open roles

Sub-Team
Backend
Location
Boulder, Colorado
Sub-Team
Freight
Location
Boulder, Colorado
Sub-Team
Freight
Location
Boulder, Colorado
Sub-Team
Site Reliability Engineering
Location
Boulder, Colorado
Sub-Team
Software
Location
Boulder, Colorado
Sub-Team
Backend
Location
Boulder, Colorado