ಮುಖ್ಯ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ
Uber CareersUber Careers
Locations
Teams
Sub-Teams
Offerings

Find open roles

Sub-Team
Community Operations
Location
Gurgaon, India
Sub-Team
Central Operations
Location
Gurgaon, India
Sub-Team
Central Marketing
Location
Gurgaon, India
Sub-Team
Manager
Location
Hyderabad, India
Gurgaon, India
Sub-Team
Community Operations
Location
Gurgaon, India