Please enable Javascript
Preskočiť na hlavný obsah

Robíme správnu vec. Bodka.

„Musíme pamätať na to, že rovnako ako náš úspech a naše výsledky je dôležité aj naše správanie, ktorým sme tento úspech a výsledky dosiahli. Očakávame, že všetci zamestnanci Uberu prijmú určitú zodpovednosť za svoje správanie a budú vždy konať čo najčestnejšie.“

Tony West, právny riaditeľ, Uber

Etika a bezúhonnosť

Tím Uberu uber pre etiku a súlad s predpismi ako dôveryhodný partner ostatných tímov vo firme pomáha Uberu uspieť a vedie všetkých zamestnancov k správnemu správaniu. Robí to tak, že:

 

 • buduje a rozvíja kultúru etického rozhodovania,
 • pomáha pracovníkom Uberu dodržiavať všetky platné zákony.

               Scott Schools, riaditeľ Uberu pre etiku a súlad s predpismi

Independently verified

Under Scott's leadership, Uber has earned the coveted Compliance Leader Verification.

Zmysluplné programy

Náš tím etiky a súladu v spolupráci s právnym oddelením Uberu buduje a riadi komplexný kontinuálny program, v rámci ktorého vytvára pravidlá, procesy a kontrolné mechanizmy, ktoré nám pomáhajú predchádzať nezákonnému a neetickému správaniu, ako aj správaniu porušujúcemu pravidlá Uberu, a umožňujú takéto správanie odhaľovať a reagovať naň.

Boj proti korupcii a úplatkárstvu

Engage lawfully with third parties and government officials.

Strety záujmov

Snažíme sa vyhýbať situáciám, v ktorých by naše osobné záujmy mohli byť v rozpore s našimi pracovnými povinnosťami.

Interaction with Public Officials

Comply with rules of engagement while interacting with public officials.

Súlad so zdravotníckymi predpismi

Snažíme sa dodržiavať federálne aj štátne predpisy a zmluvné povinnosti.

Súlad s medzinárodnými obchodnými pravidlami

Snažíme sa dodržiavať obmedzenia pre medzinárodný obchod.

Súlad dodávateľského reťazca s predpismi

Školíme a preverujeme našich dodávateľov a externých partnerov.

Informácie o konkurencii

Informácie o konkurencii získavame čestným spôsobom.

Súlad s prevádzkovými predpismi

Staráme sa o dodržiavanie štandardných prevádzkových postupov.

Angažovanosť zamestnancov

Náš Program etiky a súladu s predpismi sa predovšetkým snaží podnecovať všetkých zamestnancov Uberu k tomu, aby sa neváhali ozvať, keď sa stretnú s neetickým správaním:

Jeden k druhému a jeden pre druhého. Sme komunita a spoločne sa snažíme o to, aby bol Uber úspešný. Ako členovia tejto komunity sa musíme vzájomne chrániť a pomáhať si, keď to niekto z nás potrebuje. Zamestnancom vysvetľujeme, že ak sa stretnú s neetickým správaním, musia ho nahlásiť, a že odvety za to, že niekomu pomáhajú, že niečo nahlásili alebo že spolupracujú pri nejakom vyšetrovaní, sú prísne zakázané.

Voči interným tímom Uberu. Snažíme sa, aby všetky naše tímy mohli spolupracovať so svojimi kolegami podľa etických pravidiel.

A to cez Integrity Helpline. Naša služba Integrity Helpline je k dispozícii 24 hodín denne, 365 dní v roku a vo väčšine jazykov. Hlásenie je možné podávať telefonicky alebo online a anonymne.

Odmeňujeme zamestnancov a vedúcich pracovníkov, ktorí sa správajú veľmi čestne a osvojili si nemalé vedomosti o súvisiacej legislatíve. Tým, ktorí prejdú základnými školeniami o súlade s predpismi, udeľujeme odznak etického šampióna. Tiež pre nich organizujeme špeciálne akcie a rôznymi spôsobmi ich podporujeme pri ich práci.

Integrity Helpline

Integrity Hotline je naša dôverná služba pre nahlasovanie porušení zákonov alebo interných pravidiel Uberu. Prevádzkuje ju nezávislý externý partner a hlásenia je možné podávať anonymne. Prijaté hlásenia sa roztriedia a odovzdajú zodpovednému tímu na prešetrenie. Uber nedovoľuje žiadne odvety za hlásenia podané v dobrej viere.

Čo nahlasovať cez Integrity Helpline

 • Korupciu a úplatkárstvo
 • Protikonkurenčné alebo monopolné praktiky
 • Nezrovnalosti v účtovníctve alebo audite
 • Podvody vo výdavkových výkazoch
 • Diskrimináciu, šikanovanie a odvetné správanie
 • Obťažovanie a násilie na pracovisku
 • Krádeže a podvody
 • Iné porušenia etických zásad alebo pravidiel

Čo Integrity Helpline nie je

 • Zákaznícka podpora
 • Podpora pre vodičov/kuriérov
 • Ombudsman
 • Služba, cez ktorú môžu úrady žiadať Uber o údaje
 • Služba na oznamovanie bezpečnostných chýb v platforme Uber

Súlad so zdravotníckymi predpismi

Súlad zo zdravotníckymi predpismi je nevyhnutný na to, aby naše tímy mohli predchádzať potenciálnemu porušovaniu platných zdravotných predpisov a predpisov na ochranu súkromia a tiež požiadaviek federálneho programu zdravotnej starostlivosti (vrátane pravidiel súvisiacich s podvodmi, plytvaním a zneužívaním), a aby takéto porušovanie mohli odhaľovať, vyšetrovať, riešiť a vhodným spôsobom nahlasovať. Zaviedli sme plán Uber Health Compliance Program Plan na podporu dodržiavania všetkých platných federálnych a štátnych predpisov a zmluvných povinností. Tento plán tiež načrtáva kľúčové pravidlá nášho programu pre súlad so zdravotníckymi predpismi.

Súlad s obchodnými predpismi

Uber sa vo všetkých krajinách, kde pôsobí, snaží dodržiavať exportné obmedzenia, colné predpisy či predpisy pre import a zákony proti bojkotu. Robíme to kvôli ochrane nášho duševného vlastníctva, našej medzinárodnej pôsobnosti, národnej bezpečnosti a kvality našich produktov.

Súlad dodávateľského reťazca s predpismi

Aby mohli dodávatelia obchodovať a spolupracovať s Uberom, musia tiež robiť správnu vec. Bodka. Všetkých našich potenciálnych dodávateľov pred začatím spolupráce preverujeme, či nepredstavujú riziko, či sú bezúhonní a či fungujú v súlade s platnou legislatívou.