Please enable Javascript
Przejdź do głównej zawartości

Program ubezpieczeniowy „Ochrona dla kierowców” firmy Allianz Partners

1 czerwca 2018 r. udostępniliśmy program „Ochrona dla kierowców” niezależnym kierowcom i dostawcom. W ramach programu kwalifikujący się kierowcy i dostawcy są chronieni przed kosztami finansowymi poważnych zdarzeń dzięki ubezpieczeniu. Zdarzenia takie jak uraz, choroba czy narodziny dziecka nie muszą już oznaczać dużego kłopotu finansowego.

Aby zgłosić roszczenie w związku z wypadkiem, który miał miejsce podczas trwania przejazdu, lub ze zdarzeniem, które miało miejsce w czasie, gdy kierowca nie realizował przejazdów, należy użyć internetowego formularza zgłoszeniowego dostępnego poniżej.

Kiedy obejmuje Cię ochrona

Ważne informacje

Ochrona ubezpieczeniowa w czasie i poza czasem wykonywania przejazdów

W czasie trwania przejazdu: od chwili zaakceptowania zamówienia przejazdu lub dostawy jedzenia do momentu ukończenia przejazdu lub dostawy oraz przez 15 minut po zakończeniu realizacji zamówienia.

Poza czasem wykonywania przejazdów: dowolny czas, w którym kierowca nie świadczy usług przejazdów ani dostaw przy użyciu aplikacji Uber.

Osoby objęte ochroną ubezpieczeniową

W czasie trwania przejazdu: korzyści są dostępne dla wszystkich niezależnych kierowców i dostawców współpracujących z Uberem.

Poza czasem wykonywania przejazdów: z oferty mogą korzystać wyłącznie „aktywni kierowcy współpracujący z Uberem” (patrz Częste pytania).

Sposób działania

Co to oznacza dla Ciebie?

Ubezpieczenie na wypadek poważnych kosztów

Jeśli jesteś jednym z wielu kwalifikujących się niezależnych podwykonawców, którzy używają aplikacji Uber, aby czerpać korzyści z możliwości elastycznego osiągania przychodu, teraz podczas przejazdów automatycznie obejmuje Cię ubezpieczenie firmy Allianz Partners. Kierowcy otrzymują ochronę ubezpieczeniową na wypadek wydatków medycznych, śmierci, trwałej niepełnosprawności, hospitalizacji i urazów.

Ochrona przed utratą przychodu

Chcemy pomóc Ci ochronić się przed ryzykiem utraty przychodu w związku z wypadkami lub urazami, które mogą wydarzyć się podczas przejazdu, a także poza czasem wykonywania przejazdów. W ramach programu kwalifikujący się kierowcy otrzymują także ochronę ubezpieczeniową na wypadek wybranych zdarzeń, które wpływają na jego możliwość zarabiania, choć mają miejsce, gdy kierowca nie pracuje. Ochrona uwzględnia rekompensatę za niedogodności związane z urazami i poważnymi chorobami i czas pełnienia obowiązków ławnika, a także jednorazowe świadczenie dla ojca/matki dziecka.

Bezpłatna ochrona

W ramach naszych globalnych działań związanych z poprawą bezpieczeństwa podjęliśmy współpracę z firmą Allianz Partners – ubezpieczycielem o światowej renomie – aby zapewnić naszym kierowcom tę ochronę. Nie trzeba się rejestrować – wszyscy kwalifikujący się niezależni kierowcy zostaną automatycznie objęci ubezpieczeniem, nie ponosząc z tego tytułu żadnych kosztów.

Zgłaszanie roszczeń ubezpieczeniowych

Aby zgłosić roszczenie w związku z wypadkiem, który miał miejsce podczas trwania przejazdu, lub ze zdarzeniem, które miało miejsce w czasie, gdy kierowca nie wykonywał przejazdów, należy użyć internetowego formularza zgłoszeniowego dostępnego poniżej.

Dalsza dokumentacja

Kierowcy

Pełne informacje o polisie i wyłączeniach.

Często zadawane pytania

 • Program Ochrona dla kierowców zapewnia ochronę na wypadek określonych zdarzeń mających miejsce w czasie trwania przejazdów, a także wybranych zdarzeń mających miejsce w czasie, gdy kierowca nie wykonuje przejazdów.

  Poniżej znajduje się podsumowanie najważniejszych aspektów ochrony ubezpieczeniowej. Pełne informacje znajdują się w powiadomieniu w sekcji „Dalsza dokumentacja”.

  1) Ubezpieczenie w zakresie wypadków mających miejsce podczas wykonywania przejazdów:

  Ochrona medyczna: kierowca objęty ubezpieczeniem może otrzymać zwrot poniesionych kosztów medycznych, które wykraczają poza zwykłe usługi publicznej służby zdrowia. Dodatkowo kierowca może korzystać nie tylko ze standardowych usług publicznej służby zdrowia, ale także — bez czekania — z szeregu powiązanych prywatnych usług medycznych (np. fizjoterapia, rehabilitacja, zasięgnięcie opinii drugiego lekarza).

  Rekompensata za niedogodności (hospitalizacja): w przypadku hospitalizacji trwającej dłużej niż 24 godziny kierowcy zostanie wypłacone jednorazowe świadczenie.

  Rekompensata za niedogodności (uraz): jeśli kierowca utraci możliwość wykonywania pracy w następstwie wypadku mającego miejsce podczas trwania przejazdu oraz uzyska od lekarza zaświadczenie potwierdzające niezdolność do pracy, kierowcy może być przez maksymalnie 30 dni wypłacane świadczenie dzienne.

  Świadczenia pośmiertne i pogrzebowe: w przypadku śmierci kierowcy w następstwie wypadku mającego miejsce podczas trwania przejazdu osobom pozostającym na utrzymaniu kierowcy lub jego spadkobiercom zostanie wypłacone jednorazowe świadczenie. Dodatkowo zostaną także zwrócone koszty pogrzebu.

  Świadczenia z tytułu niepełnosprawności: jeśli u kierowcy zostanie stwierdzona trwała niepełnosprawność w następstwie wypadku, który miał miejsce podczas trwania przejazdu, kierowcy zostanie wypłacone jednorazowe świadczenie, którego kwota będzie zależeć od orzeczonego stopnia niepełnosprawności.

  2) Ubezpieczenie w zakresie zdarzeń mających miejsce w czasie, gdy kierowca nie wykonuje przejazdów:

  Rekompensata z tytułu poważnej choroby lub urazu: jeśli w dowolnym czasie kierowca poważnie zachoruje lub dozna urazu, w następstwie których lekarz orzeknie niezdolność kierowcy do pracy przez okres dłuższy niż 7 dni, kierowcy może być przez maksymalnie 15 dni wypłacane świadczenie dzienne. (Uwaga: pierwszych 7 dni nie jest objętych programem; ochrona zaczyna obowiązywać od 8 dnia).

  Jednorazowe świadczenie z tytułu narodzin dziecka dla matki lub ojca dziecka: narodziny dziecka to wyjątkowe wydarzenie. Z tej okazji kierowcy zostanie wypłacone jednorazowe świadczenie.

  Jednorazowe świadczenie za czas pełnienia obowiązków ławnika: kierowcy, który zostanie wyznaczony do pełnienia obowiązków ławnika, zostanie wypłacone jednorazowe świadczenie.

 • Ochrona ubezpieczeniowaOkres ochrony ubezpieczeniowejOgraniczenia w Polsce
  Ochrona medycznaW czasie trwania przejazduMożliwość uzyskania zwrotu do kwoty 7500 EUR
  Świadczenie z tytułu śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadkuW czasie trwania przejazduŁączna kwota 50 000 EUR + do 6000 EUR na pokrycie kosztów pogrzebu
  Odszkodowanie przyznane z tytułu trwałej niezdolności do pracyW czasie trwania przejazduŁączna kwota do 50 000 EUR
  Rekompensata za niedogodności (hospitalizacja)W czasie trwania przejazduŁączna kwota 200 EUR
  Rekompensata za niedogodności (uraz)W czasie trwania przejazduKierowcy: do 450 EUR (15 EUR za każdy dzień do 30 dni). Dostawcy: do 450 EUR (15 EUR na dzień do 30 dni)
  Odszkodowanie z tytułu poważnej choroby lub urazu (w przypadku choroby lub urazu prowadzących do ponad 7-dniowej niezdolności do pracy)Poza czasem wykonywania przejazdówKierowcy: do 225 EUR (15 EUR za każdy dzień do 15 dni). Dostawcy: do 225 EUR (15 EUR dziennie do 15 dni)
  Jednorazowe świadczenie z tytułu narodzin dziecka dla matki lub ojca dzieckaPoza czasem wykonywania przejazdówŁączna kwota 1000 EUR
  Jednorazowa wypłata za wykonywanie obowiązków ławnikaPoza czasem wykonywania przejazdówŁączna kwota 500 EUR
 • Niezależna praca to elastyczne możliwości uzyskiwania przychodu. Chcemy pomóc kierowcom chronić się przed znacznymi kosztami oraz przed utratą przychodu, ponieważ uważamy, że istotne zdarzenia, takie jak uraz, choroba czy narodziny dziecka, nie powinny powodować dodatkowego stresu związanego z finansami. Jesteśmy dumni z tego, że wspólnie z firmą Allianz Partners zapewniamy stabilne warunki uzyskiwania przychodu osobom świadczącym usługi.

 • Do udziału w programie Ochrona dla kierowców kwalifikują się jedynie niezależni podwykonawcy i współpracujący z firmą Uber kierowcy prowadzący własną działalność gospodarczą. Według zasad tego programu kierowca prowadzący własną działalność gospodarczą to taki kierowca, który wykorzystuje aplikację Uber w ramach umowy dotyczącej świadczenia usług zawartej bezpośrednio z firmą Uber BV, Rasier Operations BV lub Uber Portier BV. Taki kierowca nie jest także pracownikiem firmy transportowej, takiej jak korporacja taksówkarska lub firma dysponująca flotą limuzyn. Szef firmy może zakwalifikować się do udziału w programie wyłącznie w przypadku, gdy jest także jedyną osobą zatrudnioną przez tę firmę w celu świadczenia usług transportowo-dostawczych. Aby zobaczyć pełne informacje o polisie oraz wyłączeniach, użyj tego linku.

 • Ochrona ubezpieczeniowa w ramach programu Ochrona dla kierowców jest dostępna w następujących krajach Unii Europejskiej, w których firma Uber oferuje przejazdy oraz dostawy Uber Eats: Na dzień 1 czerwca 2018 r.: Austria, Belgia, Chorwacja, Czechy, Estonia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Włochy, Szwecja, Wielka Brytania.

 • Program Ochrona dla kierowców nie obejmuje ochrony ubezpieczeniowej pojazdu i nie zastępuje obowiązkowego ubezpieczenia pojazdu. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących ubezpieczenia pojazdu prosimy o kontakt z ubezpieczycielem, jego pośrednikiem lub przedstawicielem.

 • W czasie wykonywania przejazdu: Od momentu zaakceptowania zamówienia przejazdu lub dostawy jedzenia aż do momentu ukończenia przejazdu lub dostawy oraz przez 15 minut po zakończeniu realizacji zamówienia.

  Poza czasem wykonywania przejazdów: dowolny czas, w jakim kierowca nie świadczy usług transportowych ani dostawczych przy użyciu aplikacji Uber.

  Ochrona ubezpieczeniowa obowiązująca w czasie, w którym kierowca nie wykonuje przejazdów, ma zastosowanie wyłącznie do „aktywnych kierowców współpracujących z firmą Uber”. Wymagania opisano poniżej.

 • Nie trzeba się rejestrować — wszyscy kwalifikujący się niezależni kierowcy zostaną automatycznie objęci ubezpieczeniem, nie ponosząc z tego tytułu żadnych kosztów.

  Ochrona ubezpieczeniowa z tytułu wypadków, które mają miejsce w czasie trwania przejazdu, ma zastosowanie do wszystkich niezależnych kierowców od momentu zaakceptowania przejazdu lub zamówienia w aplikacji Uber aż do momentu jego realizacji oraz przez 15 minut po zakończeniu realizacji takiego przejazdu lub zamówienia.

  W przypadku kwalifikujących się aktywnych kierowców program zapewnia także dodatkowe środki ochrony przychodu odnoszące się do konkretnych zdarzeń życiowych, które mogą mieć miejsce w dowolnym czasie. Aby zobaczyć pełne informacje o polisie oraz wyłączeniach, użyj tego linku.

 • Podobnie jak w przypadku większości polis ubezpieczeniowych, także ta oferowana w ramach programu Ochrona kierowców zakłada pewne ogólne i szczegółowe wyłączenia. Pełne informacje o polisie oraz wyłączeniach znajdziesz tutaj. Na przykład każdy kierowca może zgłosić maksymalnie dwa (2) roszczenia z tytułu poważnej choroby lub urazu w okresie kolejnych 12 miesięcy, a pierwszych 7 dni każdego okresu objętego roszczeniem z tytułu choroby lub urazu nie jest objętych ochroną ubezpieczeniową (ochrona rozpoczyna się od dnia 8 i obowiązuje do 15 kolejnych dni). Żadna płatność nie zostanie wypłacona w przypadku wykonywania jakichkolwiek przejazdów w okresie uwzględnionym na zwolnieniu lekarskim.

 • Roszczenie można zgłosić, korzystając z prostego internetowego formularza zgłoszeniowego dostępnego w sekcji Pomoc aplikacji Uber Driver. Po przesłaniu roszczenia kierowca otrzyma e-maila z potwierdzeniem, który będzie zawierał numer roszczenia, dane kontaktowe rzeczoznawcy oraz listę dodatkowych dokumentów, które mogą być niezbędne do przetworzenia roszczenia przez firmę Allianz Partners.

 • W czasie wykonywania przejazdu: wszyscy niezależni podwykonawcy współpracujący z Uberem mogą korzystać z ochrony opisanej w tabeli w sekcji „W czasie realizowania przejazdów”.

  Poza czasem wykonywania przejazdów: aby korzystać z ochrony w czasie, w którym nie wykonujesz przejazdów (patrz sekcja „Czas, w którym kierowca nie wykonuje przejazdów” w tabeli), musisz być aktywnym kierowcą współpracującym z firmą Uber i musisz mieć ukończonych 150 przejazdów w ciągu ostatnich 8 tygodni.

  W przypadku biologicznych matek chcących skorzystać z ochrony ubezpieczeniowej z tytułu narodzin dziecka (i ewentualnego urlopu przed urodzeniem dziecka) wymagane jest wykonanie 300 przejazdów w ciągu ostatnich sześciu miesięcy.

Myślimy o Twoim bezpieczeństwie

Podczas realizowania przejazdów z Uberem możesz korzystać z całodobowej pomocy dla kierowców oraz ochrony ubezpieczeniowej. Weryfikujemy dane osobowe i numer telefonu każdego pasażera, dzięki czemu wiesz, kogo odbierasz – podobnie jak my.

Uzyskaj pomoc

Chcemy, aby każdy Twój przejazd był udany. Na naszych stronach pomocy znajdziesz informacje, które pomogą Ci między innymi skonfigurować konto, zacząć korzystać z aplikacji i poprosić o korektę opłat.

Informacje zawarte na tej stronie internetowej są poglądowe i mogą nie dotyczyć Twojego kraju, regionu lub miasta. Możemy je zmienić lub zaktualizować bez uprzedzenia.

Uwaga: niektóre linki do źródeł zewnętrznych zawierają informacje w języku lokalnym.