Please enable Javascript
Przejdź do głównej zawartości

Chcemy zawsze postępować właściwie.

„Należy pamiętać, że liczy się nie tylko to, co osiągamy – równie ważny jest sposób, w jaki to osiągamy, oraz etyka osobista i zawodowa, jaką się kierujemy. Oczekujemy, że wszyscy pracownicy firmy Uber przyjmą na siebie określoną odpowiedzialność i będą zawsze postępować z zachowaniem najwyższych standardów uczciwości”.

Tony West, dyrektor ds. prawnych, Uber

Etyka i uczciwość

Misją naszego zespołu ds. etyki i zgodności jest działanie jako zaufany partner biznesowy w celu przyczynienia się do sukcesu firmy Uber i tworzenia zasad postępowania, którymi kierują się wszyscy pracownicy. Robimy to poprzez:

 

 • promowanie i wspieranie podejmowania decyzji w oparciu o kryteria etyczne,
 • wprowadzanie wytycznych dla pracowników firmy Uber na temat przestrzegania wszystkich obowiązujących przepisów, zasad i regulacji.

               Scott Schools, dyrektor ds. etyki i zgodności, Uber

Independently verified

Under Scott's leadership, Uber has earned the coveted Compliance Leader Verification.

Programy o określonym celu

Nasz zespół ds. etyki i zgodności we współpracy z działem prawnym firmy Uber opracowuje i wdraża kompleksowy, stale funkcjonujący program obejmujący zasady, procesy i środki kontroli, który ma na celu zapobieganie zachowaniom niezgodnym z prawem, nieetycznym lub naruszającym zasady firmy Uber, wykrywanie ich oraz odpowiednie na nie reagowanie.

Przeciwdziałanie korupcji i łapownictwu

Engage lawfully with third parties and government officials.

Konflikty interesów

Unikaj sytuacji, w których Twoje osobiste interesy mogłyby kłócić się z obowiązkami służbowymi.

Interaction with Public Officials

Comply with rules of engagement while interacting with public officials.

Zgodność z przepisami dotyczącymi opieki zdrowotnej

Ułatwiaj przestrzeganie prawa federalnego i stanowego oraz wywiązywanie się ze zobowiązań wynikających z umów.

Zgodność z przepisami dotyczącymi handlu międzynarodowego

Zobowiąż się do przestrzegania zasad dotyczących kontroli handlu międzynarodowego.

Zgodność z przepisami w łańcuchu dostaw

Szkol dostawców i osoby trzecie oraz weryfikuj ich uczciwość.

Badanie otoczenia konkurencyjnego

Zdobywaj najważniejsze informacje rynkowe w etyczny sposób.

Zgodność operacyjna

Umożliwiaj przestrzeganie standardowych procedur operacyjnych.

Zaangażowanie pracowników

Podstawowym celem programu etyki i zgodności w firmie Uber jest zachęcenie wszystkich pracowników do działania i reagowania:

W stosunku do siebie nawzajem. Tworzymy społeczność i naszym wspólnym celem jest sukces firmy Uber. Jako członkowie tej społeczności powinniśmy troszczyć się o siebie wzajemnie i reagować, gdy ktoś z naszego zespołu potrzebuje wsparcia. Pracownicy firmy Uber są świadomi swojej powinności jako potencjalnych osób postronnych i wiedzą, że działania odwetowe wobec osób interweniujących, składających zgłoszenia lub współpracujących w ramach dochodzenia są surowo zabronione.

Za pośrednictwem wewnętrznych zespołów Ubera. Zapewniamy wszystkim naszym zespołom ramy etyczne pozwalające na interakcje ze współpracownikami.

Za pośrednictwem infolinii Integrity Helpline. Infolinia Integrity Helpline firmy Uber jest dostępna przez całą dobę, 365 dni w roku i jest obsługiwana w większości języków. Zgłoszenia można składać telefonicznie lub online i mogą one być anonimowe.

Doceniamy pracowników i menedżerów, którzy pogłębiają swoją wiedzę w zakresie prawa oraz etycznego postępowania. Po ukończeniu podstawowych programów w zakresie zgodności zostają oni wyróżnieni odznaką, specjalnym wydarzeniem, a także mogą liczyć na wsparcie wydajności.

Integrity Helpline

Infolinia Integrity Helpline firmy Uber to usługa umożliwiająca poufne zgłaszanie naruszeń prawa lub wewnętrznych zasad firmy. Infolinia Integrity Helpline jest prowadzona przez niezależnego zewnętrznego dostawcę, a zgłoszenia można składać anonimowo. Przychodzące zgłoszenia są sprawdzane i przekazywane odpowiedniemu zespołowi w celu zbadania sprawy. Firma Uber nie zezwala na jakiekolwiek działania odwetowe wobec osób składających zgłoszenia w dobrej wierze.

Przypadki, które można zgłaszać na infolinii Integrity Helpline

 • Korupcja lub łapownictwo
 • Praktyki antykonkurencyjne lub antymonopolowe
 • Nieprawidłowości księgowe lub audytowe
 • Fałszywe zestawienia wydatków
 • Dyskryminacja, zastraszanie lub działania odwetowe
 • Nękanie lub przemoc w miejscu pracy
 • Kradzież lub oszustwo
 • Inne naruszenia etyki lub zasad

Przypadki, w których nie należy korzystać z infolinii Integrity Helpline

 • Potrzeba skorzystania z kanału obsługi klienta
 • Potrzeba skorzystania z kanału wsparcia dla kierowców/dostawców
 • Potrzeba skontaktowania się z rzecznikiem
 • Uzyskanie danych od Ubera w imieniu organu publicznego
 • Zgłaszanie luk w zabezpieczeniach platformy Uber

Zgodność z przepisami dotyczącymi opieki zdrowotnej

Program zgodności z przepisami dotyczącymi opieki zdrowotnej umożliwia zespołom zapobieganie przypadkom potencjalnego nieprzestrzegania obowiązujących przepisów i regulacji dotyczących opieki zdrowotnej i prywatności oraz wymagań federalnego programu opieki zdrowotnej, w tym oszustw, marnotrawstwa i nadużyć. Pozwala również na ich wykrywanie, badanie, ograniczanie oraz stosowne zgłaszanie. Plan programu zgodności z przepisami dotyczącymi opieki zdrowotnej firmy Uber promuje zgodność z wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa federalnego i stanowego oraz zobowiązaniami wynikającymi z umów. Przedstawia również kluczowe elementy programu zgodności z przepisami dotyczącymi opieki zdrowotnej firmy Uber.

Zgodność z przepisami handlowymi

Firma Uber dokłada wszelkich starań, aby przestrzegać zasad dotyczących kontroli handlu międzynarodowego, w tym eksportu, ceł/importu oraz przepisów antybojkotowych, w każdym kraju, w którym prowadzi działalność. Robimy to, aby chronić swoją własność intelektualną, operacje transgraniczne, bezpieczeństwo narodowe oraz jakość produktów.

Zgodność z przepisami w łańcuchu dostaw

Aby dostawcy mogli współpracować z Uberem i realizować jego misję, muszą razem z nami dążyć do tego, by zawsze postępować właściwie. Chcemy mieć pewność, że wybieramy właściwych partnerów, dlatego w ramach procesu wdrożenia weryfikujemy wszystkich potencjalnych dostawców. Pozwala nam to ocenić potencjalne ryzyko oraz stopień, w jakim dostawca przestrzega prawa i kieruje się uczciwością.