Uber Eats

“Program poleceń” – regulamin promocji

20 października / Polska

ENGLISH VERSION BELOW

W związku nadchodzącym sezonem jesienno-zimowym, przygotowaliśmy nowy Program Poleceń w Uber Eats. Promocja dotyczy bonusu w wysokości od 200 do 250 PLN* (w zależności od miasta) dla osoby polecającej oraz od 100 do 200 PLN** (w zależności od środka transportu) dla poleconej osoby. 

Głównym warunkiem przystąpienia do promocji jest wykonanie przez nowych dostawców rejestrujących się na platformie Uber Eats 50 przejazdów w miastach (Warszawa, Wrocław, Kraków, Poznań, Łódź, Trójmiasto) lub 25 przejazdów pozostałych miastach w ciągu 30 dni od momentu aktywacji konta.

Kod polecający można znaleźć w aplikacji Uber Driver w zakładce promocje. Niezbędnym jest podanie kodu podczas rejestracji np. na stronie www.zostandostawca.pl

*Bonus polecającej osoby w wysokości 200 PLN obowiązuje w miastach: Warszawa, Poznan, Krakow, Tarnów , Wrocław, Gdańsk, Gdynia & Sopot , Łódź. W reszcie miast wartość ta wzrasta do 250 PLN.

**Bonus dla poleconego różni się od środka transportu. Osoby przemieszczające się jedynie samochodem mogą liczyć na bonus w wysokości 200 PLN, wszystkie inne środki transportu obowiązuje bonus 100 PLN.

Regulamin promocji “Program poleceń”

1. Promocja obejmuje wszystkich dostawców Uber Eats.

2. Niniejsza promocja ma charakter krótkotrwały i jest oferowana na czas określony. Promocja ma na celu umożliwienie prawidłowego funkcjonowania platformy Uber Eats.

3. Warunki skorzystania z promocji są następujące:

– w Okresie Promocyjnym określonym poniżej, nowy dostawca musi wykonać wymaganą  liczbę dostaw dla danego miasta, (określone w punkcie 6) korzystając z aplikacji Uber Eats; wszystkie dostawy muszą być rozpoczęte i wykonane w jednym z miast wymienionych w punkcie 7 poniżej;

– w Okresie Promocyjnym, nowy dostawca musi zostać zostać polecony przez aktywnego dostawcę poprzez podanie kodu polecającego z aplikacji i wpisując go podczas rejestracji w polu “Kod zaproszenia”; dostawca musi przestrzegać niniejszego Regulaminu oraz Umowy o Świadczenie Usług Technologicznych;     oraz dostawca nie może podejmować bezprawnych lub nieuczciwych działań, w szczególności manipulowania lub wykorzystywania niniejszej promocji w jakikolwiek sposób;

– Promocja nalicza się w zależności od miasta poleconego (miejsce wykonywania przejazdów) i tak będzie rozliczana.

4. Jeżeli dostawca spełni wszystkie warunki promocji określone w punkcie 3 powyżej podczas Okresu Promocyjnego, Uber wypłaci dostawcy jednorazową płatność w zależności od warunków zawartych w punkcie 3 promocji. Płatność zostanie dokonana w przeciągu tygodnia następującego po każdym zakończonym wymaganej liczby przejazdów tj. następny okres rozliczeniowy.

5. Niniejsza Promocja obowiązuje przez czas określony od dnia 10 października 2020 do dnia 31 grudnia 2020

6. Minimalna liczba wykonanych dostaw wymaganych do udziału w niniejszej promocji będzie liczona od momentu aktywacji konta poprzez nowego dostawcę. Tabela przedstawia wymagania dotyczące minimalnej liczby wykonanych dostaw oraz wartość bonusu (od 10 października do 31 grudnia 2020):

7. Promocja obowiązuje na dostawy rozpoczęte i wykonane tylko w jednym z następujących miast: Warszawa, Poznan, Krakow, Tarnów , Wrocław, Gdańsk, Gdynia & Sopot , Łódź, Katowice, Gliwice, Sosnowiec, Zabrze , Ruda Śląska , Chorzów, Bytom, Dąbrowa Górnicza, Tychy , Bielsko-Biała, Lublin, Toruń, Bydgoszcz, Szczecin , Białystok , Rzeszów, Kielce, Radom, Olsztyn, Częstochowa, Gorzów Wielkopolski, Zielona Góra, Płock, Włocławek, Kalisz, Legnica, Koszalin

8. Dostawca może śledzić liczbę wykonanych dostaw w ramach niniejszej promocji oraz swoje przychody w aplikacji Uber Driver, w zakładce “Przychód”.

9. Zamówienia nieukończone z jakiegokolwiek powodu nie będą uwzględniane przy obliczaniu minimalnej      liczby dostaw wymaganej do uczestnictwa w niniejszej promocji.

10. Uber zastrzega sobie prawo do wstrzymania lub potrącenia dostawcom kwoty odpowiadającej jakiejkolwiek płatności, co do której Uber stwierdzi, że została dokonana omyłkowo, w przypadku wykrycia nieuczciwych lub bezprawnych działań, jak również w przypadku naruszenia warunków niniejszej promocji lub postanowień Umowy o Świadczenie Usług Technologicznych pomiędzy dostawcą a Uber.

11. Postanowienia Umowy o Świadczenie Usług Technologicznych pomiędzy Uber a dostawcą mają zastosowanie do niniejszej promocji.

12. Uber zastrzega sobie prawo do zmiany według własnego uznania warunków niniejszej promocji w     dowolnym momencie bez uzasadnienia.

ENGLISH VERSION

“Referral Program” – Promotion Regulations

In connection with the upcoming fall-winter season, we have prepared a new Referral Program in Uber Eats. The promotion concerns a bonus in the amount from 200 to 250 PLN * (depending on the city) for the recommending person and from 100 to 200 PLN ** (depending on the vehicle) for the recommended person.

The main condition for joining to the promotion is that the new Delivery Partner (who is registering on the Uber Eats platform) has to make 50 deliveries in the cities (Warsaw, Wrocław, Kraków, Poznań, Łódź, Tricity) or 25 deliveries in other cities within 30 days since account activation date.

The referral code can be found in the Uber Driver application in the promotions tab. It is necessary to provide the code during registration, e.g. on the website www.zostandostawca.pl

* The referral bonus of 200 PLN is valid in the following cities: Warsaw, Poznan, Krakow, Tarnów, Wrocław, Gdańsk, Gdynia & Sopot, Łódź. In other cities, this value increases to 250 PLN.

** The referral Bonus differs from the means of transport. If you travel by car only, you can count for a bonus of 200 PLN, all other means of transport have a bonus of 100 PLN.

Regulations of the “Referral Program” promotion

1. The promotion covers all Uber Eats Delivery Partners.

2. This promotion is short-term and is offered for a limited period of time. The promotion is intended to enable the Uber Eats platform to function properly.

3. The terms and conditions of the promotion are as follows:

– during the Promotion Period specified below, the new Delivery Partner must make the required number of deliveries for a given city (specified in point 7) using the Uber Eats application; all deliveries must be started and made in one of the cities specified in point 7 below;

– during the Promotion Period, the new Delivery Partner must be recommended by the active Delivery Partner. The referral consists of providing the referral code visible in the application and entering it by the referral Delivery Partner when registering in the “Invitation Code” field; the Delivery Partner must comply with these Terms and Conditions and the Technology Service Agreement;  the Delivery Partner must not take any illegal or dishonest actions, in particular manipulate or use this promotion in any way;

– The promotion is calculated depending on the recommended city (place of deliveries) and will be billed as such.

4. If the Delivery Partner meets all the conditions of the promotion set out in point 3 above during the Promotion Period, Uber will pay the Delivery Partner a one-time payment depending on the conditions set out in point 3 above. Payment will be made within the week following each completed required number of trips – next billing period.

5. This Promotion is valid for a limited period of time from October 10, 2020.

until 31 December 2020.

6. The minimum number of deliveries required to participate in this promotion will be counted  from the moment of account activation through a new Delivery Partner. The table shows the requirements for the minimum number of deliveries and the value of the bonus (from October 10 to December 31, 2020):

7. The promotion is valid for deliveries started and made only in one of the following cities: Warsaw, Poznan, Krakow, Tarnów, Wrocław, Gdańsk, Gdynia & Sopot, Łódź, Katowice, Gliwice, Sosnowiec, Zabrze, Ruda Śląska, Chorzów, Bytom, Dąbrowa Górnicza, Tychy, Bielsko-Biała, Lublin, Toruń, Bydgoszcz, Szczecin, Białystok, Rzeszów, Kielce, Radom, Olsztyn, Częstochowa, Gorzów Wielkopolski, Zielona Góra, Płock, Włocławek, Kalisz, Legnica, Koszalin

8. The Delivery Partner can track the number of deliveries made in this promotion and his earnings in the Uber Driver application, in the “Earnings” tab.

9. Orders which are not completed for any reason will not be counted in the calculation of the minimum number of deliveries required to participate in this promotion.

10. Uber reserves the right to withhold or deduct from couriers an amount equivalent to any payment which Uber finds out to have been made in error, where fraudulent or illegal behavior was detected, or the courier was found to be in violation of the terms and conditions of this promotion or the terms and conditions of the Technology Services Agreement between Uber and the courier.

11. The terms and conditions of the Technology Services Agreement between Uber and the courier apply. The “Service Fee” is defined in the Technology Service Agreement.

12. Uber reserves the sole discretion to amend or withdraw these terms and conditions at any point without reasoning.