Ogłoszenia dla kierowców

Proces uzyskiwania licencji

4 lipca 2018 / Polska

Jak uzyskać licencję?

W celu uzyskania licencji należy zgłosić się do starostwa powiatowego z wypełnionym wnioskiem oraz poniższymi dokumentami:

  • Oświadczenie osoby zarządzającej transportem o pełnieniu roli zarządzającego transportem drogowym w przedsiębiorstwie
  • Certyfikat kompetencji zawodowych w drogowym transporcie osób
  • Oświadczenie o spełnianiu wymogu dobrej reputacji
  • Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków dotyczących odpowiedniej sytuacji finansowej, o których mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym
  • Oświadczenie dotyczące zatrudnienia kierowców (OKPW)
  • Oświadczenie o zamiarze współpracy z osobami niezatrudnionymi przez przedsiębiorcę, lecz wykonującymi osobiście przewóz na jego rzecz
  • Wykaz pojazdów samochodowych
  • Dowód wniesienia opłaty
  • Pełnomocnictwo
  • Dowód wniesienia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo

Czym jest certyfikat kompetencji zawodowych?

Certyfikat kompetencji zawodowych to dokument potwierdzający posiadanie kwalifikacji i wiedzy niezbędnej do podjęcia i wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego.