အဓိက အကြောင်းအရာသို့ ကျော်သွားမည်

Tell us your location

Please enter your nearest city name to help us display the correct information for your area

Select your language

Uber နွင့္ေမာင္း နွင္ပါ

ရန္ကုုန္

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ဟာ သင္႔ကဲ႔သို႔ ယာဥ္ေမာင္း မ်ိဳးလိုအပ္ေနပၚ။ေန႔စဥ္ ေထာင္ႏွင္႕ခ်ီ ေသာ ယာဥ္စီးသူမ်ားဟာ Uber ကိုငွားရမ္း ေနေသာေၾကာင္႔ သင္႔ရဲ႕ ယာဥ္ကို အသံုးျပဳၿပီး ဝင္ေငြရရွိႏိုင္ ပါၿပီ။

လြတ္လပ္မႈကို ခံစားပါ။

အလုပ္ခ်ိန္ ႏွင့္ ခရီးစဥ္အေရအတြက္သတ္မွတ္ မႈမရွိေသာေၾကာင့္ သင္၏အလုပ္ခ်ိန္၊ေနရာ ႏွင္႔ ဘယ္အခ်ိန္ထိ အလုပ္လုပ္မည္ လဲဆိုတာကို သင္ကိုယ္တိုင္ ဆံုးျဖတ္ ႏိုင္ပါတယ္။

တာဝန္ခံမႈ

Uber ေမာင္းႏွင္းျခင္းျဖင္႔ သင္ဟာ အျပည္႔အဝ ထိန္းခ်ဳပ္မႈရွိ မွာ ျဖစ္ပါတယ္။သင္ကိုယ္ ပိုင္ အခ်ိန္စာရင္း ေရးဆြဲ ႏိုင္ၿပီး ဘယ္ေနရာ ေရာက္ေရာက္ ဝင္ေငြရရွိ မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

အကြောင်းအရာတစ်ခု ရွေးချယ်ပါ

အခ်ိန္တိုင္းကူညီေထာက္ပ႔ံမႈ

ကၽြန္တို႕ဟာ Uber ခရီးစဥ္ အားလံုးကို ေႏွာင္႕ယွက္မႈ ကင္းမဲ႕ေစလိုပါတယ္။ထို႕ေၾကာင္႔ စာရင္းတပ္ဆင္ျခင္း၊ေစ်းနႈန္းခ်ိန္ညွိျခင္း ႏွင္႕သင္၏ အျခား လိုအက္ခ်က္ မ်ားကို ကူညီရန္အတြက္ ကၽြန္ပ္တို႕ ဒီေနရာကို ေရာက္ရွိေနျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။