အဓိက အကြောင်းအရာသို့ ကျော်သွားမည်

Tell us your location

Please enter your nearest city name to help us display the correct information for your area

Select your language

ကားေပၚတြင္ရွိေနစဥ္ ေဘးကင္းလုံျခဳံမွုႏွင့္ ယုံၾကည္စိတ္ခ်ရမွု အျပည့္အဝရရွိျခင္း

ကားေမာင္းသူမ်ားအတြက္ ကၽြန္ုပ္တို႔၏ ကတိကဝတ္

Uber သည္ လမ္းေပၚတြင္ သင္လုံျခဳံမွုရွိေစရန္ ႏွစ္ျမႇုပ္လုပ္ေဆာင္ေနေသာ အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္ပါသည္။ ကၽြန္ုပ္တို႔နည္းပညာသည္ ကၽြန္ုပ္တို႔အား ခရီးစဥ္တိုင္း၏ စတင္ျခင္းမျပဳမီ အခ်ိန္မွသည္ ေမာင္းႏွင္ေနစဥ္ႏွင့္ ခရီးစဥ္ၿပီးဆုံးခ်ိန္မ်ားအထိ သင္ကဲ့သို႔ေသာ ကားေမာင္းသူမ်ား၏ ေဘးကင္းေရးအေပၚတြင္ အာ႐ုံစိုက္နိုင္ေစပါသည္။

ခရီးမစတင္မီ

ခရီးသည္မ်ားအား လာေခၚျခင္း

အမည္နာမ သိရွိျခင္းမရွိဘဲ သြားေခၚရျခင္းမ်ား မရွိျခင္း

စီးနင္းသူမ်ားအားလုံးသည္ စီးနင္းမွုတစ္ခုအား ေတာင္းခံျခင္း မျပဳနိုင္မီတြင္ အေကာင့္တစ္ခု ဖြင့္ရမည္ျဖစ္ၿပီး အမည္ႏွင့္ ဖုန္းနံပါတ္အား ထည့္သြင္းရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ျဖစ္၍ သင္သည္ ေတာင္းခံမွုတစ္ခုအား လက္ခံလိုက္ပါက မည္သူ႔အား လာေခၚရမည္ကို ကၽြန္ုပ္တို႔သိသကဲ့သို႔ သင္လည္းသိမည္ျဖစ္ပါသည္။

ဖုန္းနံပါတ္မ်ား အစားထိုးျခင္း

ကမၻာေပၚရွိ ေဒသမ်ားစြာတြင္ ဆက္သြယ္ရန္ အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ားအား လၽွို႔ဝွက္ထားရွိရန္အတြက္ Uber သည္ စီးနင္းသူႏွင့္ ကားေမာင္းသူ ဖုန္းနံပါတ္မ်ားအား ကြယ္ဝွက္ေပးနိုင္သည့္ နည္းပညာကို အသုံးျပဳပါသည္။ သို႔ျဖစ္၍ သင္ႏွင့္ သင့္စီးနင္းသူတို႔အၾကား တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦးဆက္သြယ္ရန္ လိုအပ္ပါက သင့္ပုဂၢိဳလ္ေရး သတင္းအခ်က္အလက္သည္ လၽွို႔ဝွက္ထားျမဲ ရွိေနမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ခရီးသြားေနသည္

သြားမည့္ေနရာသို႔ သြားေရာက္ျခင္း

အက္ပ္အတြင္း လမ္းညႊန္ျခင္း

သြားမည့္ေနရာကို စီးနင္းသူမ်ားမွ ထည့္သြင္းေသာအခါ သင္သည္ အက္ပ္တြင္ တစ္ေကြ႕ၿပီးတစ္ေကြ႕ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကို အလိုအေလ်ာက္ ရရွိမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ယင္းေနရာသို႔ ေဘးကင္းစြာ ေရာက္ရွိေရးအေပၚတြင္သာ အာ႐ုံစိုက္နိုင္ပါသည္။

ေျမပုံေပၚတြင္ အျမဲရွိျခင္း

ခရီးစဥ္တိုင္းအတြက္ ဂ်ီပီအက္စ္ အခ်က္အလက္အား မွတ္တမ္းထားရွိေသာေၾကာင့္ သင္မည္သူ႔ကို ပို႔ေဆာင္ေနသည္ႏွင့္ မည္သည့္ေနရာသို႔ သြားေနသည္ကို ကၽြန္ုပ္တို႔ သိရွိပါသည္။ ယင္းသည္ တာဝန္ခံမွုကို ျမႇင့္တင္ၿပီး အျပဳအမူေကာင္းကို အားေပးပါသည္။

ခရီးသြားၿပီးေနာက္

Uber အေတြ႕အၾကဳံကို အျမဲတမ္း ျမႇင့္တင္ေနပါသည္

ေငြအမ္းရန္ မလိုျခင္း၊ အျငင္းအခုန္မရွိျခင္း

ကားခမ်ားအား ဖိုင္ေပၚရွိ စီးနင္းသူ၏ ေငြေခ်မွုနည္းလမ္းမွ အလိုအေလ်ာက္ က်သင့္ေငြ ေတာင္းခံေသာေၾကာင့္ ခရီးအမ်ားစုအတြက္ သင္သည္ ေငြသားအသုံးျပဳရျခင္းကို ေရွာင္ရွားနိုင္ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ စီးနင္းသူတစ္ဦးသည္ ေငြသားျဖင့္ေပးေခ်ပါက အက္ပ္သည္ ခရက္ဒစ္ကို အလိုအေလ်ာက္ ထုတ္ေပးမည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ သင္သည္ မည္သည့္အခါမၽွ ေငြျပန္အမ္းရန္ လိုမည္မဟုတ္ပါ။

ကားေမာင္းသူ ထင္ျမင္ခ်က္

ခရီးစဥ္တစ္ခု ၿပီးဆုံးသည့္အခါတိုင္းတြင္ သင့္စီးနင္းသူအား အမွတ္ေပးနိုင္ပါသည္။ သင္ေခၚတင္သည့္ လူတိုင္းသည္ သင္ကဲ့သို႔ ရိုေသေလးစားမွု ရွိမရွိ ေသခ်ာေစရန္အတြက္ အဆိုပါအမွတ္ေပးမွုမ်ားအား ျပန္လည္သုံးသပ္ပါသည္။ ကၽြန္ုပ္တို႔၏ ဝန္ေဆာင္မွု စည္းကမ္းမ်ားကို ခ်ိဳးေဖာက္ေၾကာင္း တိုင္ၾကားခံထားရေသာ ခရီးသည္မ်ားအား Uber အသုံးျပဳမွုမွ တားဆီးထားျခင္း ရွိနိုင္ပါသည္။

၂၄ နာရီ ၇ ရက္ ပံ့ပိုးမွု

သင့္ကားေမာင္းျခင္း အေတြ႕အၾကဳံႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ မည္သည့္ေမးခြန္းကိုမဆို ေျဖၾကားရန္ ကၽြန္ုပ္တို႔၏ ပံ့ပိုးမွုအသင္းမွ အျမဲတမ္းအသင့္ရွိေနပါသည္။

ကၽြန္ုပ္၏ခရီးသည္မ်ားႏွင့္ အျခားေမာင္းႏွင္ေနၾကေသာ ကားေမာင္းသူမ်ား ေဘးကင္းလုံျခဳံေစရန္ ကၽြန္ုပ္က ကူညီေနသည္ဟု သိရွိေနရျခင္းသည္ ကၽြန္ုပ္အား ေကာင္းမြန္သည့္အရာကို အေသအခ်ာ ေဆာင္ရြက္ေနေစပါသည္။
ခရစၥတင္း
ပစၥဘာ့ဂ်္*မွ ကားေမာင္းသူ*

သင့္အတြက္ပါ

ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းမွုအသိ အျမဲတမ္းရွိေနပါသည္

လ်င္ျမန္ေသာ တုံ႔ျပန္ေျဖရွင္းေပးမွု

ကၽြန္ုပ္တို႔၏ အထူးေလ့က်င့္ေပးထားေသာ မေတာ္တဆမွု တုံ႔ျပန္ေျဖရွင္းေရး အသင္းမ်ားသည္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ အေရးေပၚ ေဘးကင္းလုံျခဳံေရးကိစၥတိုင္းကို ေျဖရွင္းရန္ အခ်ိန္မေရြး အဆင္သင့္ရွိေနပါသည္။

တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးအား ပံ့ပိုးကူညီျခင္း

ေဒသဆိုင္ရာ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးအဖြဲ႕မွ ကၽြန္ုပ္တို႔အား သင့္ေလ်ာ္ေသာ တရားေရးရာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား ေဖာ္ျပလာေသာအခါ ယင္းတို႔၏ စုံစမ္းစစ္ေဆးမွုမ်ားတြင္ အကူအညီျဖစ္ေစရန္ အသုံးဝင္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ကၽြန္ုပ္တို႔မွ ေပးအပ္ပါသည္။

Uber ႏွင့္အတူ ေဘးကင္းစြာ ကားေမာင္းလိုက္ပါ

တင္ေမာင္းႏွင္ရန္ မွတ္ပုံတင္လိုက္ပါ