အဓိက အကြောင်းအရာသို့ ကျော်သွားမည်

Tell us your location

Please enter your nearest city name to help us display the correct information for your area

Select your language

သံုုးစြဲမႈမ်ားခ်ိန္တြင္း သတ္မွတ္ေစ်းႏႈန္း(Surge Pricing) ဆိုုတာ ဘယ္လိုု အလုုပ္လုုပ္ပါသလဲ။

သံုုးစြဲမႈမ်ားခ်ိန္တြင္း သတ္မွတ္ေစ်းႏႈန္း(Surge Pricing) ဆိုုတာ ခရီးစဥ္ လိုုအပ္ေနတဲ႕ သူ တစ္ဦးခ်င္းႏွင့္ လ်င္ျမန္စြာ ခ်ိတ္ဆက္ ကူညီေပးမႈဆိုုတာ သိရိွေပးပါ ။

သံုုးစြဲမႈမ်ားခ်ိန္တြင္း သတ္မွတ္ေစ်းႏႈန္း(Surge Pricing) ဆိုုတာဘာလဲ။

ဘယ္လိုု အလုုပ္လုုပ္လည္း ဆိုုတာ

ခရီးစဥ္မ်ား တိုုး၍ ေတာင္းဆိုုျခင္း

လမ္းေပၚတြင္ ကားအလံုုအေလာက္မရွိေသာေၾကာင့္ ္မ်ားစြာေသာ ခရီးသည္မ်ားသည္ သူတိုု့အား ေခၚေဆာင္ေပးရန္ ခရီးစဥ္ေတာင္းဆိုုမႈ အခ်ိန္မ်ားရွိပါသည္။ ရာသီဥတုု ဆိုုးရြားျခင္း ၊ ရံုးဆင္းခ်ိန္ျဖစ္၍ လမ္းမ်ား အလြန္ ပိတ္ဆိုု႕ျခင္း နွင့္ အထူးအစီစဥ္ မ်ားရိွျခင္းတိုု့ေၾကာင့္ ရုုတ္တရက္ တစ္ခ်ိန္ထဲတြင္ မ်ားစြာေသာ ခရီးသည္မ်ားသည္ Uber ကားကိုုစီးခ်င္ေသာအခ်ိန္မ်ားလည္း ရွိနိုုင္ပါသည္။

ေစ်းႏႈန္းျမင္႕တက္ျခင္း

ခရီးစဥ္ ေတာင္းဆိုုမႈ မ်ားျပားခ်ိန္တြင္ ခရီးစဥ္ လိုုအပ္တဲ႕ သူကိုု လ်င္ျမန္စြာ ကူညီဖိုု႕ ယာဥ္စီးခ ျမင္႕တက္ႏိုုင္ၿပီး ဒါကိုု သံုုးစြဲမႈမ်ားခ်ိန္တြင္း သတ္မွတ္ေစ်းႏႈန္း (Surge Pricing) ေခၚ ပါသည္။ ကၽြန္ုုပ္တုုိ့သည္ ဒါကိုု ဆက္လက္ အေလးထား လုုပ္ေဆာင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

ခရီးသည္ဖက္ က ပိုုေပးသည္ သိုု႕မဟုုတ္ ေစာင္႕သည္

ေစ်းႏႈန္း ျမင္႕တက္ခ်ိန္တိုုင္းတြင္ သံုုးစြဲမႈမ်ားခ်ိန္တြင္း သတ္မွတ္ေစ်းႏႈန္း(Surge Pricing) ေၾကာင္႕ျဖစ္သည္။ ဒါကိုု Uber app တြင္ ခရီးသည္ေတြ တြက္ေဖာ္ျပေပးထားပါသည္။ တစ္ခ်ိဳ႕ေသာ ခရီးသည္ေတြက ေစ်းႏူန္းျမင္႕ တက္တဲ႕ တိုုင္းစီးနင္းဖုုိ႕ ေရြးခ်ယ္မွာျဖစ္ၿပီး ၊ တစ္ခ်ိဳ႕ေသာ ခရီးသည္ေတြက ပံုုမွန္ေစ်းျဖစ္ တဲ႕ထိ ေစာင္႕ ဆိုုင္းဖိုု႕ ေရြးၾကမွာ ျဖစ္ပါသည္။

သံုုးစြဲမႈမ်ားခ်ိန္တြင္း သတ္မွတ္ေစ်းႏႈန္း (Surge Pricing) က ဘယ္လိုု တြက္ခ်က္ပါသလည္း ။

သံုုးစြဲမႈမ်ားခ်ိန္တြင္း သတ္မွတ္ေစ်းႏႈန္း မင္႕တက္ခ်ိန္တိုုင္းမွာ ေျမပံုုေပၚ ေတြ စံႏႈန္းထား ေျမာက္ကိန္းကိုု ျမင္ရမွာျဖစ္ၿပီး ဥပမာ အားျဖင္႕ ေစ်းႏႈန္းျမင္႕တက္မႈက 1.8 x သိုု႕မဟုုတ္ 2.5x ျဖစ္ပါက သင္ ပံုုမွန္ က်သင္႕ တဲ႕ ယာဥ္စီး ခနဲ႕ ျပန္ေျမွာက္ေပးမွာျဖစ္ပါသည္။ ပံုုမွန္ေစ်းႏူန္းတစ္ခုု MMK1000 မွာ ရုုတ္တရက္ေစ်းႏူန္းျမင္႕တက္မႈက 1.8x ျဖစ္ခဲ႕ ရင္ MMK1800 ျဖစ္ပါမည္။ သံုုးစြဲမႈမ်ားခ်ိန္တြင္း သတ္မွတ္ေစ်းႏႈန္းျမင္႕ တက္မႈျဖစ္စဥ္အတြင္းတြင္ Uber ရဲ႕ ၀န္ေဆာင္ခ အခ်ိဳးစားေတာ႕ ေျပာင္းလဲမည္မဟုုတ္ပါ ။

  • အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုုေသာ္ ပံုုမွန္ခ်ိန္မ်ားတြင္ ခရီးစဥ္ေတာင္းဆိုုမႈေပၚအေျခခံျပီး က်ြန္ုုပ္တိုု့သည္ အေျပာင္းအလဲ လုုပ္ေပးျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ေစ်းႏူန္းျမင္႕တက္မႈသည္ လ်င္ျမန္စြာ ေျပာင္းလဲ ႏိုုင္ပါသည္။ မတူညီတဲ႕ ေနရာမ်ားတြင္ ကန္႕သတ္ ထားျခင္းလဲ ျဖစ္သည္။ တစ္ခ်ိဳ႕ေသာ ေနရာမ်ား တြင္ တစ္ခ်ိန္ထဲ မွာပင္ ေစ်းႏႈန္းျမင္႕တက္မႈရရိွႏိုုင္သလိုု တစ္ခ်ိဳ႕ေနရာမ်ားတြင္ ရရိွမည္ မဟုုတ္ပါ ။

  • ေျမပံုုေပၚတြင္ ျပထားေသာ သံုုးစြဲမႈမ်ားခ်ိန္တြင္း သတ္မွတ္ေစ်းႏႈန္းျမင့္တက္မႈ (Surge Pricing) သည္ အဆိုုပါ ဧရိယာ အတြင္းတြင္ Uber app ကိုုအသံုုးျပဳေနေသာ ခရီးသည္အေပၚ သက္ေရာက္မႈရွိမည္ျဖစ္သည္။ ခရီးစဥ္တစ္ခုုအေပၚ ေစ်းနႈန္းျမင့္တက္မႈ၏ ပမာဏသည္ ခရီးသည္၏ တည္ေနရာကိုုမူတည္ကာ ဆံုုးျဖတ္ေပးပါသည္၊ ကားဆရာ၏ တည္ေနရာနွင့္ မသက္ဆိုုိင္ပါ။

သံုုးစြဲမႈမ်ားခ်ိန္တြင္း သတ္မွတ္ေစ်းႏႈန္း (Surge Pricing) က ဘယ္လိုု တြက္ခ်က္ပါသလည္း ။

သံုုးစြဲမႈမ်ားခ်ိန္တြင္း သတ္မွတ္ေစ်းႏႈန္း မင္႕တက္ခ်ိန္တိုုင္းမွာ ေျမပံုုေပၚ ေတြ စံႏႈန္းထား ေျမာက္ကိန္းကိုု ျမင္ရမွာျဖစ္ၿပီး ဥပမာ အားျဖင္႕ ေစ်းႏႈန္းျမင္႕တက္မႈက 1.8 x သိုု႕မဟုုတ္ 2.5x ျဖစ္ပါက သင္ ပံုုမွန္ က်သင္႕ တဲ႕ ယာဥ္စီး ခနဲ႕ ျပန္ေျမွာက္ေပးမွာျဖစ္ပါသည္။ ပံုုမွန္ေစ်းႏူန္းတစ္ခုု MMK1000 မွာ ရုုတ္တရက္ေစ်းႏူန္းျမင္႕တက္မႈက 1.8x ျဖစ္ခဲ႕ ရင္ MMK1800 ျဖစ္ပါမည္။ သံုုးစြဲမႈမ်ားခ်ိန္တြင္း သတ္မွတ္ေစ်းႏႈန္းျမင္႕ တက္မႈျဖစ္စဥ္အတြင္းတြင္ Uber ရဲ႕ ၀န္ေဆာင္ခ အခ်ိဳးစားေတာ႕ ေျပာင္းလဲမည္မဟုုတ္ပါ ။

  • အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုုေသာ္ ပံုုမွန္ခ်ိန္မ်ားတြင္ ခရီးစဥ္ေတာင္းဆိုုမႈေပၚအေျခခံျပီး က်ြန္ုုပ္တိုု့သည္ အေျပာင္းအလဲ လုုပ္ေပးျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ေစ်းႏူန္းျမင္႕တက္မႈသည္ လ်င္ျမန္စြာ ေျပာင္းလဲ ႏိုုင္ပါသည္။ မတူညီတဲ႕ ေနရာမ်ားတြင္ ကန္႕သတ္ ထားျခင္းလဲ ျဖစ္သည္။ တစ္ခ်ိဳ႕ေသာ ေနရာမ်ား တြင္ တစ္ခ်ိန္ထဲ မွာပင္ ေစ်းႏႈန္းျမင္႕တက္မႈရရိွႏိုုင္သလိုု တစ္ခ်ိဳ႕ေနရာမ်ားတြင္ ရရိွမည္ မဟုုတ္ပါ ။

  • ေျမပံုုေပၚတြင္ ျပထားေသာ သံုုးစြဲမႈမ်ားခ်ိန္တြင္း သတ္မွတ္ေစ်းႏႈန္းျမင့္တက္မႈ (Surge Pricing) သည္ အဆိုုပါ ဧရိယာ အတြင္းတြင္ Uber app ကိုုအသံုုးျပဳေနေသာ ခရီးသည္အေပၚ သက္ေရာက္မႈရွိမည္ျဖစ္သည္။ ခရီးစဥ္တစ္ခုုအေပၚ ေစ်းနႈန္းျမင့္တက္မႈ၏ ပမာဏသည္ ခရီးသည္၏ တည္ေနရာကိုုမူတည္ကာ ဆံုုးျဖတ္ေပးပါသည္၊ ကားဆရာ၏ တည္ေနရာနွင့္ မသက္ဆိုုိင္ပါ။