အဓိက အကြောင်းအရာသို့ ကျော်သွားမည်

Tell us your location

Please enter your nearest city name to help us display the correct information for your area

Select your language

Refer ယာဥ္ေမာင္း

မိတ္ေဆြ အသစ္ မ်ားေခၚလာျခင္းအားျဖင္႕ ၀င္ေငြ ပိုုရွာလိုုက္ပါ

Uber ႏွင္႕ လက္တြဲ ဖိုု႕ အသိ ၊ မိတ္ေဆြ ၊ စိတ္၀င္စားသူမ်ားကိုု Uber သိုု႕ နာမည္စာရင္းသြင္း ရန္ ေခၚလာၿပီး လူႀကီး မင္းေခၚ လာသည္႕ မိိတ္ေဆြ အတြက္ Uber မွ ပထမ ဆံုုး သတ္မွတ္ သည္႕ ခရီးစဥ္ ၿပီးဆံုုးျခင္႕းျဖင္႕ ၀င္ေငြ ပိုုမိုုရရိွႏိုုင္ပါသည္

မိတ္ေဆြ အသစ္္ ေခၚလာျခင္းဆိုုတာ ဘယ္လိုုပါလည္း

မိတ္ေဆြ အသစ္မ်ား ကိုု Uber ႏွင္႕ လက္တြဲဖိုု႕ ဖိတ္ေခၚျခင္း

Uber app အသံုုးျပဳၿပီး အသိ မိတ္ေဆြ မ်ားကိုု လူႀကီးမင္းရဲ႕ Invite code ကိုု ပိုု႕ျခင္းျဖင္႕ စာရင္းေပးသြင္းဖိုု႕ ဖိတ္ေခၚ လိုုက္ပါ

ခရီးစဥ္ စတင္ ဖိုု႕ ကူညီလိုုက္ပါ

သင္႕ မိတ္ေဆြ စာရင္းေပးသြင္းမူ႕ အတြက္ အၿပီးကူညီၿပီး Uber မွသတ္မွတ္ထားသည္႕ ခရီးစဥ္အေၾကာင္းေရ ျပည္႕ၿပီး သင္႕အတြက္ အပိုု ဆုုေငြ ရယူလိုုက္ပါ

လူႀကီးမင္ ရရိွတဲ႕ အပိုုဆုုေငြ

လူႀကီးမင္း ေခၚ လာေသာ ယာဥ္ေမာင္း သည္ Uber မွ သတ္မွတ္ထားသည္႕ ခရီးစဥ္ေၾကာင္းေရၿပီးဆံုုးပါက လူႀကီးမင္း ရရိွမဲ႕ အပိုုဆုုေငြ ကိုု အေကာင္႕ ထဲ သိုု႕ ထည္႕႕ေပးမည္ျဖစ္ၿပီး Uber app ထဲမွာလည္း ေပၚမွာျဖစ္ပါသည္

ရိုုးရွင္းေသာ လုုပ္ေဆာင္ခ်က္ျဖင္႕ အသိ မိတ္ေဆြ မ်ားကိုု ဖိတ္ေခၚ လိုုက္ပါ

Uber app ကိုု အသံုုးျပဳပါ

1

‘Earnings’ ကိုု ႏွိပ္လိုုက္ပါ

လူႀကီးမင္းရဲ႕ . Uber app ကိုုဖြင္႕ ၿပီး Earning ကိုု ႏွိပ္ေပးပါ

2

‘Invite to Earn More’ ကိုု ဆက္ ႏွိပ္ပါ

‘Invite to Earn More’ ကိုု ႏွိပ္ၿပီး လူႀကီးမင္းရဲ႕ contacts ကိုု ေရာက္သြားမည္ျဖစ္သည္

3

'Send Invites' ကိုု ႏွိပ္ပါ

contact တစ္ခုု ကိုု ေ၇ြးခ်ယ္ၿပီး Send Invites ကိုု ႏွိပ္ျခင္းအားျဖင္႕ သူငယ္ခ်င္း မ်ား ကိုု invite code မ်ွေ၀ႏိုုင္ပါတယ္

ပိုုမိုု ေလ႕လာပါ

Referrals အခ်က္အလက္မ်ား

အသိ မိတ္ေဆြ မ်ား အား ဘယ္လိုု မိတ္ဆက္ေပးရမလဲ ၾကည္႕ပါ

အသိ မိိတ္ေဆြ မ်ားအား Uber ႏွင္႕ လက္တြဲ ေမာင္းနင္ရန္ မိတ္ဆက္ ေပးျခင္းအားျဖင္႕ ၀င္ေငြ ပိုုမိုုရရိွႏိုုင္သည္ကို video ကိုု ၾကည္႕႕ျခင္းအားျဖင္႕ အေသးစိတ္ ေလ့လာနိုုင္ပါသည္။

ပိုုမိုု အခ်က္အလက္ရရိွႏိုုင္ရင္ referrals help section ကိုု သြားေရာက္ေလ႕လာႏုုိင္ပါတယ္

ပိုုမိုုသင္ယူပါ