အဓိက အကြောင်းအရာသို့ ကျော်သွားမည်

Tell us your location

Please enter your nearest city name to help us display the correct information for your area

Select your language

Uber ႏွင့္ ေမာင္းႏွင္ျခင္း

ေစာင့္ဆိုင္းခ်ိန္နည္းပါးသြားၿပီး ဝင္ေငြလည္း ပိုရပါသည္

ကၽြန္ုပ္တို႔သည္ Uber အက္ပ္ေပၚမွ သင့္အခ်ိန္အား ပိုမိုထိေရာက္အက်ိဳးရွိေစရန္ ေဆာင္ရြက္ေပးေနပါသည္။ ခရီးသည္ခ်ေပးေသာ ေနရာတစ္ခုမွ ေနာက္ထပ္ေခၚတင္ရန္ေနရာသို႔ ေစာင့္ဆိုင္းျခင္းမျပဳဘဲ တိုက္ရိုက္သြားေရာက္နိုင္ပုံကို ေလ့လာၾကည့္ပါ။

ေစာင့္ဆိုင္းရန္မလိုေသာ ခရီးစဥ္အေၾကာင္း ရွင္းျပေပးပါ။

ခရီးစဥ္တစ္ခု သြားေနစဥ္အတြင္း စီးနင္းမွု ေတာင္းခံျခင္းမ်ားကို လက္ခံျခင္း

အြန္လိုင္းေပၚတက္ျခင္းမွာ ေစာင့္ဆိုင္းရန္အတြက္ မဟုတ္ဘဲ ကားေမာင္းရန္အတြက္ျဖစ္သည္ ဆိုျခင္းအား ကၽြန္ုပ္တို႔နားလည္ပါသည္။ ခရီးစဥ္မ်ားအတြင္း ေစာင့္ဆိုင္းခ်ိန္နည္းပါးေအာင္ သင္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အကူအညီျဖစ္ေစရန္အလို႔ငွာ ေနာက္ဆုံးသြားမည့္ေနရာအနီးသို႔ ေရာက္ရွိေသာအခါတြင္ ခရီးစဥ္အသစ္တစ္ခု အလိုအေလ်ာက္ ေတာင္းခံျခင္းမ်ားအား သင့္အက္ပ္မွ အလိုအေလ်ာက္ ပို႔ေပးဖြယ္ ရွိပါသည္။

ခရီးသည္တစ္ဦးႏွင့္အတူ ခရီးလမ္းေၾကာင္းေပၚတြင္ရွိေနစဥ္ ခရီးေတာင္းခံမွုအသစ္တစ္ခုကို လက္ခံလိုက္ပါက သင္၏လက္ရွိခရီးစဥ္မၿပီးေသးမခ်င္း ၎ဆီသို႔ ျပန္လည္လမ္းညႊန္ေပးပါလိမ့္မည္။ ခရီးစဥ္အဆုံးသတ္မည္ ကိုပြတ္ဆြဲ၍ သင့္ခရီးသည္ကို အမွတ္ေပးၿပီးလၽွင္ သင္၏ေနာက္ထပ္လာေခၚရန္ေနရာဆီသို႔ သင့္အက္ပ္မွ လမ္းညႊန္ေပးပါလိမ့္မည္။

ေတာင္းခံမွုအသစ္မ်ားလက္ခံရန္ နည္းလမ္းသစ္တစ္ခု

ဆက္ေနေသာ ခရီးစဥ္မ်ားမွာ ကားေမာင္းသူမ်ားအတြက္ မည္သည့္အတြက္ ေကာင္းမြန္ရပါသလဲ။

ပလက္ေဖာင္းေပၚတြင္ သင္ရွိေနစဥ္အတြင္း ေစာင့္ဆိုင္းရန္မလိုပဲ ခရီးစဥ္မ်ားရယူနိုင္ျခင္းသည္ သင့္အတြက္ အက်ိဳးရွိထိေရာက္မွုကို တိုးျမႇင့္ေပးသည့္ အလြန္ေကာင္းမြန္ေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္တစ္ခု ျဖစ္သည္။

ေစာင့္ဆိုင္းရန္မလိုေသာ ခရီးစဥ္ေတာင္းခံမွုမ်ားႏွင့္ဆိုပါက ခရီးစဥ္တစ္ခုမွ ေနာက္ထပ္တစ္ခုသို႔သြားရန္ နားေနေစာင့္ဆိုင္းစရာမလိုဘဲ သင္သြားနိုင္ပါသည္။ ေစာင့္ဆိုင္းျခင္းကိုေက်ာ္ကာ ေနာက္လာမည့္ခရီးစဥ္ကိုသာ လက္ခံလိုက္ပါက သင္၏ ေနာက္ထပ္စီးနင္းမွုတစ္ခုသို႔ ခ်က္ခ်င္းသြားနိုင္ပါသည္။ ဤသို႔ေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ စီးနင္းမွုမ်ား ေအာင္ျမင္စြာပို႔ေပးေသာႏွုန္းထားအား ၅-၁၀% အထိ တိုးျမႇင့္ေပးနိုင္ပါသည္။

ဤစနစ္ မည္သို႔ အလုပ္လုပ္ပါသလဲ။

ခရီးသြားေနစဥ္အတြင္း၌ သင့္ထံသို႔ ေရာက္လာသည့္ ေနာက္ထပ္ေတာင္းခံမွုတစ္ခုကို လက္ခံရန္ အသိေပးခ်က္တစ္ခု ရရွိပါမည္။ လက္ခံျခင္း ျပဳ၊မျပဳဆိုသည္ကို ဆုံးျဖတ္ရန္ ၁၅ စကၠန္႔ အခ်ိန္ရပါမည္။ လက္ခံၿပီးေနာက္တြင္ ဖန္သားမ်က္ႏွာျပင္ေပၚ၌ သြားေနဆဲ ခရီးစဥ္သာ ျပန္ေပၚလာပါမည္။

သြားေနဆဲခရီးစဥ္ ၿပီးဆုံးသြားသည့္အခါတြင္ ေနာက္ထပ္ခရီးစဥ္အတြက္ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကို ခ်က္ခ်င္းေဖာ္ျပေပးပါမည္။

ေစာင့္ဆိုင္းျခင္းမျပဳေသာ ခရီးစဥ္မ်ားအေၾကာင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ အျခားမည္သည့္အခ်က္မ်ားကို သိရွိထားရန္ လိုအပ္ပါသလဲ။

အေမးမ်ားေသာ ေမးခြန္းမ်ား

 • ကၽြန္ုပ္၏ ခရီးသည္က တည္ေနရာမ်ားစြာတြင္ ၾကားျဖတ္ရပ္နားလိုလ်က္ရွိၿပီး ကၽြန္ုပ္၏ ခရီးစဥ္ကို အဆုံးသတ္ရန္ အခ်ိန္လိုေသးေသာအခါတြင္ ေစာင့္ဆိုင္းျခင္းမရွိေသာ ခရီးစဥ္မ်ားကို ကၽြန္ုပ္ရရွိပါသလား။

  "သင့္ခရီးသည္က ထည့္သြင္းလိုက္သည့္ သြားမည့္ေနရာမွာ ၾကားျဖတ္ရပ္နားမွုမ်ားတြင္ ပါဝင္ေသာေနရာမဟုတ္ဘဲ အဆုံးသတ္ရပ္နားမည့္ေနရာ ဟုတ္၊မဟုတ္ဆိုသည္ကို သိရွိရရန္အတြက္ ကားေမာင္းသူပါတနာမ်ားမွ အစဥ္သျဖင့္ ယဥ္ေက်းစြာ ေမးျမန္းသင့္ပါသည္။

  ထိုသို႔မဟုတ္ပါက ကားေမာင္းသူပါတနာမွ အက္ပ္ထဲရွိ အဆုံးသတ္ရပ္နားမည့္ေနရာကို ေျပာင္းလဲနိုင္သည္ သို႔မဟုတ္ Uber ခရီးသည္အက္ပ္တြင္ သြားမည့္ေနရာအမ်ားအျပားကို ထည့္သြင္းရန္ ခရီးသည္ကိုေတာင္းဆိုနိုင္သည္။ ဤသို႔ေဆာင္ရြက္ျခင္းအားျဖင့္ အဆုံးသတ္ရပ္နားမည့္ေနရာအနီးသို႔ သင္မေရာက္ေသးေသာအခ်ိန္တြင္ ေစာင့္ဆိုင္းျခင္းမရွိေသာ ခရီးစဥ္အတြက္ စီစဥ္တာဝန္ေပးအပ္ျခင္းကို မျဖစ္ေပၚေစေတာ့ပါ။"

 • ကၽြန္ုပ္က အျခားခရီးသည္တစ္ဦးကို ကားေပၚမွခ်ေပးေနေၾကာင္းႏွင့္ အနည္းငယ္ ပိုမိုေစာင့္ဆိုင္းရနိုင္ေၾကာင္းအား ေနာက္ထပ္စီးနင္းသူမွ သိနိုင္ပါသလား။

  ပူပန္စရာ မလိုပါ။ ခရီးသည္မ်ားအား ဤအက္ပ္အတြင္းမွ အသိေပးပါသည္။ သင္သည္ အနီးဆုံးကားေမာင္းသူ ပါတနာျဖစ္ၿပီး ခရီးစဥ္တစ္ခုကို ၄င္းေတာင္းခံေနေသာ ေနရာအနီးတြင္ အဆုံးသတ္မည္ဆိုျခင္းအား ေနာက္ထပ္စီးနင္းမည့္ ခရီးသည္သို႔ Uber က ေျပာျပေပးပါမည္။

  ေနာက္ထပ္စီးနင္းမည့္ခရီးသည္မ်ားကလည္း ခရီးစဥ္တစ္ခုအတြက္ သင္ပို႔ေဆာင္ေပးေနေၾကာင္းႏွင့္ သူ သို႔မဟုတ္ သူမကို ေခၚတင္ျခင္းမျပဳမီ သင္သြားရမည့္ေနရာတို႔အား သူ သို႔မဟုတ္ သူမ၏ အက္ပ္အတြင္းတြင္ ရွင္းလင္းစြာ ေတြ႕ျမင္နိုင္ပါမည္။

  သင့္အေနျဖင့္ ေနာက္ထပ္စီးနင္းမည့္ခရီးသည္ထံ ဆက္သြယ္ကာ ေစာင့္ဆိုင္းခ်ိန္ အနည္းငယ္ ပိုၾကာနိုင္ေၾကာင္းအား ယဥ္ေက်းစြာ အသိေပးနိုင္ပါသည္။

 • ေစာင့္ဆိုင္းျခင္းရန္မလိုေသာ ခရီးစဥ္ ေတာင္းခံမွုမ်ားအား ဆုေၾကးစနစ္အတြင္း ထည့္သြင္းတြက္ခ်က္ပါသလား။

  ေစာင့္ဆိုင္းျခင္းမျပဳေသာ ခရီးစဥ္မ်ားတြင္ သာမန္ခရီးစဥ္တစ္ခုကဲ့သို႔ပင္ ေပးပို႔ရန္ သေဘာတူ လက္ခံေသာႏွုန္းႏွင့္ ဆုေၾကးေငြမ်ား ထည့္သြင္းေရတြက္ေပးပါမည္။

  ထို႔ေၾကာင့္ အပတ္စဥ္ဆုေၾကးေငြမ်ားႏွင့္ အက်ဳံးဝင္မဝင္ျခင္းမ်ား မျဖစ္ေစရန္အတြက္ ခရီးစဥ္အသိေပးခ်က္မ်ားအားလုံးကို လက္ခံေပးရန္ ကားေမာင္းသူပါတနာမ်ားကို အႀကံျပဳအပ္ပါသည္။

ရင္းရင္းႏွီးႏွီး သတိေပးျခင္း

 • ျမင့္မားေသာ လက္ခံမွုႏွုန္းထားတစ္ရပ္ကို ထိန္းသိမ္းရန္ အေရးႀကီးပါသည္။ ေစာင့္ဆိုင္းျခင္းမျပဳေသာ ခရီးစဥ္ ေတာင္းခံမွုမ်ားအတြက္ စီးနင္းမွုေတာင္းခံျခင္းမ်ားကို ဆက္လက္ျငင္းဆန္ေနေသာ ကားေမာင္းသူပါတနာမ်ားသည္ လက္ခံရရွိေသာႏွုန္းထားမ်ား ယာယီနည္းပါးသြားျခင္းျဖင့္ ၾကဳံေတြ႕ရနိုင္ပါသည္။

 • ဤလုပ္ေဆာင္ခ်က္အား အလိုအေလ်ာက္ ဖြင့္ေပးပါသည္။ ခရီးစဥ္တစ္ခုၿပီးဆုံးၿပီးေနာက္ ေအာ့ဖ္လိုင္းဆင္းရန္အတြက္ ""ေတာင္းခံမွုအသစ္မ်ား ရပ္နားမည္"" ဟူေသာခလုတ္ကို ႏွိပ္ပ။

Uber ၏ ပါတနာအဖြစ် အလုပ်လုပ်ရန် အသင့်ဖြစ်ပြီလား။ ပထမဆုံးအဆင့်မှာ မှတ်ပုံတင်ရန် ဖြစ်ပါသည်။

စတင်မောင်းနှင်ရန် မှတ်ပုံတင်လိုက်ပါ