အဓိက အကြောင်းအရာသို့ ကျော်သွားမည်

Tell us your location

Please enter your nearest city name to help us display the correct information for your area

Select your language

လူႀကီးမင္းရဲ႕ သတ္မွတ္လမ္းေၾကာင္း

လူႀကီီးမင္းသတ္မွတ္ထားေသာ လမ္းေၾကာင္းတြင္သာ ခရီးစဥ္ရရွိႏိုင္ျခင္း

သတ္မွတ္လမ္းေၾကာင္းရိုက္ထည့္ျခင္းျဖင့္ လူႀကီးမင္းသြားေရာက္လိုသည့္ ခရီးစဥ္ကို ျပေပးမွာျဖစ္ၿပီး ထိုခရီးစဥ္တည္ေနရာသို႕ သြားရာ လမ္းေၾကာင္းတစ္ေလ်ွာက္မွ ခရီးသည္မ်ား၏ ခရီးစဥ္မ်ားကိုသာ ကြၽႏု္ပ္တို႕မွ ရွာေဖြခ်ိတ္ဆက္ေပးမွာ ျဖစ္ပါသည္။ ဤလုုပ္ေဆာင္ခ်က္အသစ္ျဖင့္ လူႀကီးမင္းရဲ႕ အိမ္ျပန္လမ္းေၾကာင္းမွာ အပို၀င္ေငြရွာႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါသည္။

သတ္မွတ္လမ္းေၾကာင္း ဘယ္လိုရိုက္ထည့္ရပါသလဲ။

1

သြားေရာက္လိုသည့္ တည္ေနရာကို ရိုက္ထည့္ပါ။

လူႀကီးမင္းသြားေရာက္လိုသည့္ လမ္းေၾကာင္းကို ရိုက္ထည့္ထားျခင္းျဖင့္ ထိုလမ္းေၾကာင္းတစ္ေလ်ွာက္ရွိ ခရီးစဥ္မ်ားသာ ရရွိႏိုင္ပါတယ္။

2

အနီး၀န္းက်င္မွ ခရီးစဥ္မ်ားကိုသာ လက္ခံရရွိမွာပါ။

လူႀကီးမင္းသြြားေရာက္လိုသည့္ လမ္းေၾကာင္းအတိုုင္းသာ ေမာင္းနွင္ပါ။ Uber မွ လူႀကီးမင္းအတြက္ ခရီးစဥ္ေတာင္းဆိုုမႈမ်ားကို အလုိအေလ်ာက္စိစစ္ရွာေဖြေပးပါလိမ့္မည္။

3

သြားလိုရာ လမ္းေၾကာင္းတြင္ အပို၀င္ေငြရွာပါ။

အိမ္ျပန္တာပဲ ျဖစ္ျဖစ္ ျမိဳ႕တြင္းမွာ တစ္ေနရာရာသြားလိုတာပဲျဖစ္ျဖစ္ လမ္းႀကံဳ ခရီးသည္တင္ေဆာင္အားျဖင့္ ၀င္ေငြအပိုုရွာလိုုက္ပါ။

ကၽြန္ုုပ္ သြားေရာက္မည့္လမ္းေၾကာင္းကိုု ဘယ္လိုုရိုုက္ထည့္ရမလဲ။

အလြန္ လြယ္ကူပါတယ္။ ေအာက္ပါ အဆင့္ သံုုးဆင့္ကိုု လုုပ္္ေဆာင္ေပးပါ။

  • Online ဖြင့္ၿပီး app ရဲ႕ ေထာင့္က menu ေလးကိုု ႏွိပ္ေပးပါ။
  • SET A DESTINATION ကိုု ႏွိပ္ေပးပါ။

  • သိမ္းထားေသာ ေနရာတစ္ခုု သိုု့မဟုုတ္ ေနရာအသစ္ကိုု ေရြးေပးပါ။ (ေနရာအတည္အက်ရိုက္ထည့္၍ အဆင္မေျပပါက သြားလိုေသာ ေနရာႏွင့္ အနီးဆံုး ထင္ရွားေသာ ေနရာ သို႕ဘတ္စ္ကားမွတ္တိုင္ သို႕ ရထားဘူတာသို႕ ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ပါသည္။)

သတိထားရန္အခ်က္မ်ား

  • ခရီးစဥ္တစ္ခုုလက္ခံထားစဥ္ သတ္မွတ္လမ္းေၾကာင္း ရိုုက္ထည့္၍မရပါ။
  • ခရီးသည္အားလံုုးက လူႀကီးမင္းသြားေရာက္မည့္ လမ္းေၾကာင္း နဲ႕ မတူညီႏိုင္ပါ။ ထိုေၾကာင့္ ခရီးစဥ္ေတာင္းဆိုုမႉအခ်ိန္ ၾကာျမင့္ႏိုုင္သည္။

မၾကာခဏ ေမးတတ္ေသာ ေမးခြန္းမ်ား

သတ္မွတ္လမ္းေၾကာင္းကိုု ဘယ္ႏွစ္ႀကိမ္ ရိုုက္ထည့္လိုု႔ရပါသလဲ။

  • ေန႕စဥ္အမ်ားဆံုုး ႏွစ္ႀကိမ္အထိ ရိုုက္ထည့္ႏိုင္ပါသည္။ လူႀကီးမင္းအိမ္ျပန္မည့္လမ္းမွာျဖစ္ျဖစ္ ခရီးစဥ္ေတာင္းဆိုုမႉမ်ားတဲ႕ ေနရာမွာျဖစ္ျဖစ္ လမ္းတစ္ေလွ်ာက္တြင္ ၀င္ေငြအပိုရရိွဖိုု႔ သတ္မွတ္လမ္းေၾကာင္းကိုု ရိုုက္ထည့္နိုုင္ပါတယ္။

    • သတ္မွတ္လမ္းေၾကာင္း၏ တည္ေနရာသည္ ေ၀းပါက လမ္းတစ္ေလ်ွာက္ သို႕မဟုတ္ သြားလိုသည့္ တည္ေနရာႏွင့္ နီးစပ္ေသာ ခရီးစဥ္မ်ား ရရွိႏိုင္ပါတယ္။

ယာဥ္စီးခ ကိုု ဘယ္လိုုတြက္ခ်က္ပါသလဲ။

ထိုခရီးစဥ္မ်ားအတြက္ ပံုမွန္ခရီးစဥ္မ်ားကဲ့သို႕ ေစ်းႏူန္းေျပာင္းလဲမႉ(Dynamic Pricing) သည္ သက္ေရာက္မႉရွိပါမည္။ လူႀကီးမင္း၏ ေဘာနပ္တြင္လည္း ထည္႕တြက္ေပးမွာျဖစ္ပါသည္။

ခရီးသည္ေတာင္းဆိုေသာ ခရီးစဥ္သည္ လူႀကီးမင္းရိုက္ထည့္ထားေသာ သတ္မွတ္လမ္းေၾကာင္းႏွင့္ အတိအက်တူႏိုင္ပါသလား။

  • အတိအက်မတူႏိုင္ပါ။ လူႀကီးမင္းရဲ႕ သြားေရာက္မည့္လမ္းေၾကာင္း ရိုက္ထည့္ထားပါက ထိုလမ္းေၾကာင္းေတာက္ေလ်ွာက္ သို႕မဟုတ္ ထိုလမ္းေၾကာင္းႏွင့္ နီးေသာ ခရီးစဥ္မ်ားသာ ရရွိႏိုင္ေအာင္ Uber app မွ ရွာေဖြေပးမွာပါ။ ခရီးသည္အား သြားႀကိဳရမည့္ ေနရာမ်ားမွာလည္း လူႀကီးမင္းသြားေရာက္မည့္လမ္းေၾကာင္းႏွင့္ အရမ္းမေ၀းေအာင္ ႀကိဳးစားရွာေဖြေပးမွာပါ။