အဓိက အကြောင်းအရာသို့ ကျော်သွားမည်

Tell us your location

Please enter your nearest city name to help us display the correct information for your area

Select your language

လိုအပ္ေသာ စာရြက္စာတမ္းမ်ား

(ျမန္မာ)

Uber နွင့္ လြယ္ကူစြာ စာရင္းသြင္းေမာင္းႏွင္နိုင္ပါသည္။ အေကာင့္ဖြင့္၍ Activate လုပ္ၿပီးလ်ွင္ စတင္ေမာင္းႏွင္ႏိုုင္ပါၿပီ။ အေကာင့္Activate ျပဳလုပ္ရန္ ေအာက္ပါ စာရြက္စာတမ္းမ်ားလုိအပ္ပါသည္ - ယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္ (မူရင္း)၊ မွတ္ပံုတင္ကဒ္ျပား၊ ျပစ္မႈကင္းရွင္းေၾကာင္း ရဲစခန္းေထာက္ခံစာ နွင့္ ၀ွီးတက္ (မူရင္း)။

အခုပဲ စာရင္းသြင္း လုိက္ပါ

ယာဥ္ေမာင္း စာရြက္စာတမ္းမ်ား

ယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္

ေက်းဇူးျပဳျပီး သက္တမ္းမကုန္ေသးေသာ ကၽြမ္းက်င္ယာဥ္ေမာင္းလုိင္စင္ အေရွ႕ဘက္ ဓါတ္ပံု ရိုက္ေပးပါ -

 • ယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္ အနီ သို႔မဟုတ္ အညိဳ ျဖစ္ရမည္။ (အစိမ္းမျဖစ္ရပါ)

 • ပံုကို ၀ါးမေနေစပဲ အေသးစိတ္အခ်က္လက္ကို ရွင္းလင္းစြာျမင္သာေစပါ။

 • သက္တမ္းမကုန္ဆံုးေသးေသာယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္ျဖစ္ရပါမည္။ (အနည္းဆံုး၆လနွင့္အထက္ရွိရပါမည္)

ယာဥ္ေမာင္း စာရြက္စာတမ္း

ျပစ္မႈကင္းရွင္းေၾကာင္း ရဲစခန္းေထာက္ခံစာ

သင္၏ ျပစ္မႈကင္းရွင္းေၾကာင္း ျမိဳ႔နယ္ရဲစခန္းေထာက္ခံစာကုုိ ဓါတ္ပံုုရိုုက္ပါ။

 • ထုုတ္ေပးသည့္ ရက္အတိအက် ၾကင္လင္ျပတ္သားစြာ ေပၚရမည္္။
 • သင္ေနထိုုင္သည့္ ျမိဳ့နယ္၏ ရဲစခန္ေထာက္ခံစာ ျဖစ္ရမည္။
 • သက္တမ္းကုုန္ဆံုုးျပီးသား မျဖစ္ေစရ။

ယာဥ္ေမာင္း စာရြက္စာတမ္း

မွတ္ပံုတင္ကဒ္ျပား (NRC)

သင့္မွတ္ပံုတင္ကဒ္ပံုကို ၀ါးမေနေစပဲ အေသးစိတ္အခ်က္လက္ကို ရွင္းလင္းစြာျမင္သာေစပါ။

ယာဥ္ စာရြက္စာတမ္းမ်ား

၀ွီးတက္

သင့္ယာဥ္၏ ၀ီွးတက္ကို ဓါတ္ပံုရိုက္ေပးပါ။

 • သင့္ဓါတ္ပံု အထူးသျဖင့္ ပလိပ္နံပါတ္ကို ၀ါးမေနေစပဲ အေသးစိတ္အခ်က္လက္ကို ရွင္းလင္းစြာျမင္သာေစပါ။

 • သက္တမ္းမကုန္ဆံုးေသးေသာ၀ွီးတက္ျဖစ္ရပါမည္။

မွတ္ရန္ - ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မွာ ေအာက္ပါအခ်က္ႏွင့္ ကိုုက္ညီရပါမည္။

 • စီးပြားအျဖစ္အသံုးျပဳရန္ စာရင္းသြင္းၿပီးျဖစ္ရမည္ (လိုင္စင္ပလိပ္အနီ)

 • သက္တမ္း ၁၅ နွစ္ေအာက္ျဖစ္ရမည္။

 • ေရွ႕ နွင့္ ေနာက္ ထိုင္ခံုခါးပတ္မ်ား ရွိရမည္။

 • ေလေအးေပးစက္ ေကာင္းမြန္ရမည္ျဖစ္ျပီး သန္႔ရွင္းသပ္ရပ္မႈရွိရမည္။