រំលងទៅកាន់ខ្លឹមសារចម្បង

Tell us your location

Please enter your nearest city name to help us display the correct information for your area

Select your language

Uber
Rides on demand
ដំឡើង

គួរឱ្យសោកស្តាយណាស់ដែលអ្នកឈប់ប្រើ។

អនុវត្តតាមការណែនាំខាងក្រោម ដើម្បីឈប់ទទួលបានការទាក់ទងពី Uber។

ឈប់ជាវ

អ៊ីម៉ែល

បញ្ចូលអាសយដ្ឋានអ៊ីម៉ែលរបស់អ្នកនៅខាងក្រោម ប្រសិនបើអ្នកមិនចង់ទទួលបានអ៊ីម៉ែលពី Uber ទេ។

អ្នកក៏អាចចុច 'ឈប់ជាវ' នៅផ្នែកខាងក្រោមនៃអ៊ីម៉ែលណាមួយបានផងដែរ។ សូមចំណាំថា អ្នកមិនអាចឈប់ជាវពីអ៊ីម៉ែលប្រតិបត្តិការទេ រួមបញ្ចូលទាំងបង្កាន់ដៃធ្វើដំណើរ និងការឆ្លើយតបសម្រាប់គាំទ្រ។

ប្រសិនបើអ្នកចង់បន្តការទាក់ទងតាមអ៊ីម៉ែលវិញ សូមទាក់ទងមកផ្នែកគាំទ្រតាមទំព័រជំនួយ

សារ SMS

បញ្ចូលលេខទូរសព្ទរបស់អ្នកនៅខាងក្រោម ប្រសិនបើអ្នកមិនចង់ទទួលបានសារ SMS ពី Uber ទេ។

នៅទីផ្សារមួយចំនួន អ្នកក៏អាចឆ្លើយតបថា STOP ទៅកាន់សារជាអក្សរណាមួយ ដើម្បីឈប់ទទួលបានសារ SMS ផងដែរ។ អ្នកអាចជាវវិញដោយឆ្លើយតបថា START ទៅសារជាអក្សរណាមួយ។ អ្នកក៏អាចជាវវិញ ដោយទាក់ទងមកផ្នែកគាំទ្រតាមទំព័រជំនួយផងដែរ។

សូមចំណាំថា អ្នកនឹងត្រូវយើងដកចេញពីបញ្ជីជាវពីសារ SMS សម្រាប់ការទាក់ទងដើម្បីផ្សព្វផ្សាយប៉ុណ្ណោះ។ យើងនៅតែអាចប្រើសារ SMS សម្រាប់សារប្រតិបត្តិការ ដូចជាការជូនដំណឹងអំពីគណនី និងការធ្វើដំណើរជាដើម ដែលចាំបាច់សម្រាប់បទពិសោធន៍ប្រើប្រាស់របស់អ្នក។ អាចមានការគិតថ្លៃតាមអត្រាតម្លៃសារ និងទិន្នន័យ។

ការជូនដំណឹង

ប្រសិនបើអ្នកចង់ផ្ដាច់ចេញពីការជូនដំណឹង អ្នកអាចធ្វើរឿងនេះតាមឧបករណ៍ចល័ត ដោយអនុវត្តតាមការណែនាំខាងក្រោម។ អ្នកអាចជ្រើសរើសវិញលើឧបករណ៍បានគ្រប់ពេល។

សម្រាប់ឧបករណ៍ iOS៖

  1. ប៉ះ “ការកំណត់” ពីអេក្រង់ដើម
  2. អូសចុះក្រោមដើម្បីជ្រើសរើសកម្មវិធី Uber
  3. ប៉ះ “ការជូនដំណឹង”
  4. បិទ “អនុញ្ញាតការជូនដំណឹង”

សម្រាប់ឧបករណ៍ Android៖

  1. ប៉ះ “ការកំណត់” ពីអេក្រង់ដើម
  2. ប៉ះ “កម្មវិធី និងការជូនដំណឹង”
  3. ជ្រើសរើសកម្មវិធី Uber
  4. ជ្រើសរើសបិទ “អនុញ្ញាតការជូនដំណឹង” ដើម្បីបិទការជូនដំណឹងទាំងអស់ ឬក៏បិទ “ការបញ្ចុះតម្លៃ និងដំណឹង” ឬ “ការជូនដំណឹងអំពីគណនី និងការធ្វើដំណើរ”
សូមចំណាំថា ចំពោះ “ការជូនដំណឹងអំពីគណនី និងការធ្វើដំណើរ” អ្នកត្រូវតែជ្រើសរើសរវាងការជូនដំណឹង និងសារជាអក្សរ SMS។ សារទាំងនេះមិនអាចឱ្យបិទបានទេ ដោយសារពួកវាចាំបាច់សម្រាប់បទពិសោធន៍ប្រើប្រាស់របស់អ្នក។ ប្រសិនបើអ្នកផ្លាស់ប្ដូរការកំណត់ទាំងនេះ វាអាចត្រូវការរយៈពេលប៉ុន្មាននាទីដើម្បីអាប់ដេត។