និមិត្តសញ្ញា

និមិត្តសញ្ញា និងគោលការណ៍ណែនាំ

និមិត្តសញ្ញា Uber និងរូបតំណាងកម្មវិធី

ប្រភេទនិមិត្តសញ្ញាសម្រាប់កម្មវិធីអ្នកជិះ, អ្នកបើកបរ, Uber Eats និង Uber Freight តំណាងឱ្យផលិតផលស្នូលរបស់យើង។

Uber Download IconA cloud with a downwards point arrow indicating a downloadទាញយកទាញយកនិមិត្តសញ្ញា Uber និងរូបតំណាងកម្មវិធី

Information iconAn "i" character within a circleដើម្បីទាញយក តម្រូវឱ្យអនុវត្តតាមគោលការណ៍ណែនាំរបស់ក្រុមហ៊ុន និងម៉ាកដូចខាងក្រោម។