Please enable Javascript
Mine põhisisu juurde

Järgi seadusi

See osa põhineb seadustel ja eeskirjadel, mida kõik järgima peavad. Näiteks on rangelt keelatud Uberi rakenduste kasutamine kuritegude toimepanekuks või toimepanekukatseks või mõne muu seaduse või eeskirja rikkumiseks.

Lapseistmed

Juhid ja sõitjad peavad imikute ja väikelastega sõites kohalikke seadusi järgima. Lastega sõites kohustub sõitja tagama sobiva lapseistme olemasolu ja paigaldamise, v.a juhul, kui seadus teisiti ette näeb.

 • Väikeste lastega sõites on Sinu kohus hankida ja paigaldada lapseiste, välja arvatud juhul, kui seaduses on teisiti öeldud.

 • Väikeste lastega sõitjaid peale võttes pead andma neile enne ärasõitu piisavalt aega lapseistme korralikuks paigaldamiseks.

Kõigi seaduste järgimine

Vastutad alati Uberi rakenduste kasutamise ajal kõigi kehtivate seaduste tundmise ja järgimise eest. See hõlmab lennujaamades kehtivaid reegleid ja eeskirju ning teedel kehtivaid eeskirju, näiteks liikluseeskirju.

 • Kõik vajalikud litsentsid, load ja muud juriidilised dokumendid, mida juhtidelt ning kulleritelt nõutakse, peavad olema ajakohased. Näiteks peab kõigil sõidukit kasutavatel juhtidel ja kullerpartneritel seaduse kohaselt olema kehtiv juhiluba ja kindlustus. Juhid peavad järgima ka Sinu piirkonnas kehtivaid reguleerivaid nõudeid. Vaatame üle raportid sõidu või kohaletoimetamise ajal aset leidnud võimalike kokkupõrgete ja liikluseeskirjade rikkumiste kohta. Kohalikud parkimist reguleerivad eeskirjad võivad piirata seda, kus tohib sõidukit tellimuste pealevõtmise, kohaletoimetamiste tegemise, sõitjate ootamise või Uberi rakenduste kaudu renditud jalgratta, mopeedi või tõukeratta kohaletoimetamise ajal parkida. Näiteks võib jalgrattateedel peatumine või juurdepääsurampide tõkestamine kujutada endast seaduserikkumist.

 • Kõigi ohutuse huvides lase juhil või kulleril sõidukijuhtimisega tegeleda. Ära puuduta näiteks rooli ega käigukangi või muid nuppe või komponente, mida sõiduki juhtimiseks kasutatakse. Ära nõua, et juht või kuller ületaks lubatud sõidukiirust või teeks keelatud peatusi, mahapanekuid või manöövreid.

 • Uberi rakenduste kaudu renditud jalgratta, mopeedi või tõukerattaga sõitmisel või parkimisel arvesta kohalikke seadusi ja eeskirju; kehtivad reeglid leiad oma riigiasutuse või kohaliku omavalitsuse veebisaidilt. Kohalike liikluseeskirjade järgimine nõuab tavaliselt jalakäijatele tee andmist, liiklusega samas suunas sõitmist, märguannet enne suuna muutmist ja peatumist punaste tulede ning stoppmärkide ees.

Juhtloomad

Juhid peavad sõidutama kõiki juhtloomadega inimesi, kui seadus seda nõuab, isegi kui juhil on usuga seotud vastuväiteid või ta kardab loomi.

 • Kui keeldud teadlikult sõitja sõidutamisest juhtlooma tõttu, jääd ilma juurdepääsust Uberi rakendustele, välja arvatud juhul, kui see on seadusega lubatud.

Uimastid ja alkohol

Sõitjad ei tohi kanda sõidu ajal kaasas lahtist anumat, milles on alkohol, ega olla uimastite mõju all.

 • Ära kunagi võta autosse kaasa ebaseaduslikke uimasteid või lahtisi anumaid, milles on alkohol. Kui Sul on põhjust arvata, et Sinu juht võib olla uimastite või alkoholi mõju all, nõua juhilt sõidu viivitamatut lõpetamist. Seejärel välju autost ja helista kohalikule ametiasutusele või hädaabinumbrile. Kui oled sõidukist lahkunud, siis anna ka Uberile asjast teada.

 • Seaduse järgi ei tohi alkoholijoobes autot juhtida ega rattaga sõita. Seadus keelab auto juhtimise või rattaga sõitmise, kui oled tarvitanud seadusega lubatust rohkem alkoholi, uimasteid või muid aineid, mis halvendavad Sinu võimet ohutult sõidukit juhtida.

  Sõitjad ei tohi kanda sõidu ajal kaasas lahtist anumat, milles on alkohol, ega olla uimastite mõju all. Kui näed sõitjat, kes on liiga purjus või lärmakas, on Sul õigus enda ohutuse huvides sõidust keelduda.

 • Ära sõida kunagi, kui oled tarvitanud seadusega lubatust rohkem alkoholi, uimasteid või mõnda muud ainet, mis halvendab Sinu võimet ohutult jalgratast, mopeedi või tõukeratast juhtida.

Tulirelvad

Sõitjatel ja nende külalistel, samuti juhtidel, kulleritel ja JUMP-i kasutajatel, on keelatud kanda Uberi rakenduste kasutamise ajal kaasas tulirelva, arvestades kehtivaid seadusi.

Pettus

Pettus võib õõnestada usaldust ja olla ka ohtlik. Tahtlik andmete võltsimine või kellegi teisena esinemine (või kellelgi teisel endana esineda lubamine), näiteks sisselogimisel või turvaakontrolli läbimisel, pole lubatud.

Esita juhtumitest teatamisel, Uberi kontode loomisel ja kasutamisel, tasude vaidlustamisel ja krediidi küsimisel täpseid andmeid. Küsi ainult selliseid tasusid või hüvitisi, millele Sul õigus on, ja kasuta pakkumisi ning boonusi ainult ettenähtud viisil. Ära tee teadlikult nõuetevastaseid tehinguid.

Sobimatud tegevused

Ära kunagi nõua ega võta vastu makset väljaspool Uberi süsteemi, välja arvatud juhul, kui sõitja või Uber Eatsi kasutaja kasutab võimalust maksta sularahas Uberi protseduuri kohaselt.

Ära kunagi kahjusta ettevõtet ega kaubamärki, kasutades näiteks Uberi tootemarki või intellektuaalomandit ilma loata.

 • Juhid ja kullerid tohivad kasutada ainult neid Uberi kaubamärgiga esemeid, mis on Uberilt saadud või mille Uber on heaks kiitnud. Omavoliline kolmandate isikute esemete (nt tulede, plakatite, märkide või muude sarnaste Uberi kaubamärgiga esemete) kasutamine võib sõitjates või Uber Eatsi kasutajates segadust tekitada.

Vaata veel kogukonna reegleid

Käitu kõigiga lugupidavalt

Aita meil üksteise ohutust tagada