Please enable Javascript
Přeskočit na hlavní obsah

Děláme správnou věc. Tečka.

„Musíme pamatovat na to, že stejně jako náš úspěch a naše výsledky je důležité naše chování, kterým jsme tohoto úspěchu a výsledků dosáhli. Očekáváme, že všichni zaměstnanci Uberu přijmou určitou odpovědnost za své chování a budou vždycky jednat co nejčestněji.“

Tony West, právní ředitel Uberu

Etika a bezúhonnost

Tým Uberu pro etiku a soulad s předpisy (E&C) jako důvěryhodný partner ostatních týmů ve firmě pomáhá Uberu uspět a vede všechny zaměstnance ke správnému chování. Dělá to tak, že:

 

 • Buduje a rozvíjí kulturu etického rozhodování
 • Pomáhá pracovníkům Uberu dodržovat všechny platné zákony, pravidla a předpisy

               Scott Schools, ředitel Uberu pro etiku a soulad s předpisy

Účelové programy

Náš tým E&C ve spolupráci s právním oddělením Uberu buduje a řídí komplexní průběžný program, v rámci něhož vytváří pravidla, procesy a kontroly, které pomáhají předcházet nezákonnému a neetickému chování, případně chování porušujícímu pravidla Uberu, a umožňují takové chování odhalovat a reagovat na ně.

Boj proti korupci a úplatkářství

Při spolupráci s partnery a zástupci státní správy dodržujeme platnou legislativu.

Střety zájmů

Snažíme se vyhýbat situacím, kdy by naše osobní zájmy mohly být v rozporu s pracovními povinnostmi.

Soulad se zdravotnickými předpisy

Snažíme se dodržovat federální i státní předpisy a smluvní povinnosti.

Soulad s mezinárodními obchodními pravidly

Snažíme se dodržovat omezení pro mezinárodní obchod.

Soulad dodavatelů s předpisy

Školíme a prověřujeme naše dodavatele a externí partnery.

Informace o konkurenci

Informace o konkurenci získáváme čestným způsobem.

Soulad s provozními předpisy

Staráme se o dodržování standardních provozních postupů.

Angažovanost zaměstnanců

Náš Program etiky a souladu s předpisy (E&C) se především snaží podněcovat všechny zaměstnance Uberu k tomu, aby se neváhali ozvat, když se setkají s neetickým chováním

:

Vůči sobě nebo vůči někomu jinému. Jsme komunita a společně se snažíme o to, aby byl Uber úspěšný. Jako členové téhle komunity se musíme vzájemně chránit a pomáhat si, když to někdo z nás potřebuje. Zaměstnancům vysvětlujeme, že pokud se setkají s neetickým chováním, musí ho nahlásit. Taky zdůrazňujeme, že odvety za to, že se zapojí, že něco nahlásí nebo že spolupracují při prošetřování neetického chování, jsou přísně zakázané.

Vůči interním týmům Uberu. Snažíme se, aby všechny naše týmy mohly spolupracovat se svými kolegy podle etických pravidel.

Přes Integrity Helpline. Naše služba Integrity Helpline je k dispozici 24 hodin denně a 365 dnů v roce ve většině jazyků. Hlášení je možné podávat telefonicky nebo online a anonymně.

Odměňujeme zaměstnance a vedoucí pracovníky, kteří se chovají velmi čestně a osvojili si nemalé znalosti o související legislativě. Těm, kteří projdou základními školeními o souladu s předpisy, udělujeme odznak etického šampiona. Taky pro ně pořádáme zvláštní akce a různě je podporujeme při jejich práci.

Integrity Helpline

Integrity Helpline je naše důvěrná služba pro nahlašování porušení zákonů nebo interních pravidel Uberu. Provozuje ji nezávislý externí partner a hlášení je možné podávat anonymně. Jednotlivá hlášení jsou tříděna a předávána odpovídajícímu týmu, který je prošetří. Uber nedovoluje žádné odvety za hlášení podaná v dobré víře.

Co nahlašovat přes Integrity Helpline

 • Korupci a úplatkářství
 • Protikonkurenční nebo monopolní praktiky
 • Nesrovnalosti v účetnictví nebo auditu
 • Podvody ve výdajových výkazech
 • Diskriminaci, šikanu a odvetné chování
 • Obtěžování a násilí na pracovišti
 • Krádeže a podvody
 • Jiná porušení etických zásad nebo pravidel

Co Integrity Helpline není

 • Zákaznická podpora
 • Podpora pro řidiče/kurýry
 • Ombudsman
 • Služba, přes kterou můžou úřady žádat Uber o data
 • Služba pro nahlašování bezpečnostních chyb v platformě Uber

Soulad se zdravotnickými předpisy

Soulad ze zdravotnickými předpisy je nezbytný k tomu, aby naše týmy mohly předcházet potenciálnímu porušování platných zdravotnických předpisů a předpisů na ochranu soukromí a taky požadavků federálního programu zdravotní péče (včetně pravidel ohledně podvodů, plýtvání a zneužívání (FWA)), a aby takové porušování mohly odhalovat, prošetřovat, řešit a vhodným způsobem nahlašovat. Zavedli jsme plán Uber Health Compliance Program Plan na podporu dodržování všech platných federálních a státních předpisů a smluvních povinností. Tento plán taky nastiňuje klíčová pravidla našeho programu pro soulad se zdravotnickými předpisy.

Soulad s obchodními předpisy

Uber se ve všech zemích, kde působí, snaží dodržovat exportní omezení, celní předpisy či předpisy pro import a zákony proti bojkotu. Děláme to kvůli ochraně našeho duševní vlastnictví, naší mezinárodní působnosti, národní bezpečnosti a kvality našich produktů.

Soulad dodavatelů s předpisy

Aby mohli dodavatelé obchodovat a spolupracovat s Uberem, musí taky dělat správnou věc. Tečka.. Všechny naše potenciální dodavatele před zahájením spolupráce prověřujeme, jestli jsou bezrizikoví a bezúhonní a jestli fungují v souladu platnou s legislativou.